Vị thế của người bán là bán quyền chọn bán. Giả sử giá cổ phiếu là 10 và giá quyền chọn bán là 1. Người bán lo ngại giá cổ phiếu sẽ thấp hơn giá thực hiện, vì anh ta sẽ phải trả cho người mua quyền chọn bán khoảng chênh lệch giữa giá thực hiện và giá cổ phiếu. Người bán muốn tránh thua lỗ. Giải pháp là có một vị thế đền bù. Bởi vì delta là số âm, điều này ám chỉ bán khống số lượng delta cổ phiếu, tạo ra tiền mặt được cho vay không rủi ro. Danh mục đầu tư p delta trung tính là:
-1 quyền chọn bán – 0,5 cổ phiếu + khoản vay (giá trị bằng 0,5 cổ phiếu)

người bán cổ phiếu


Khoản đầu tư là 5, bởi vì người bán đã bán khống 0,5 cổ phiếu. Giá trị danh mục đầu tư ban đầu là: -1 + 0,5 X 10 – 5 = -1. Khi giá cổ phiếu giảm 1, ∆S = -1 và sự thay đổi giá trị của quyền chọn bán và vị thế cổ phiếu bù trừ cho nhau:
∆(-l quyền chọn bán) = -0,5 X 1 = -0,5
∆(-0,5 cổ phiếu) = -0,5 X (-1) = 0,5 Sự thay đổi giá trị của danh mục đầu tư:
∆(P) = -0,5+0,5 + (doanh thu lãi suất từ việc cho vay 5) = lãi suất không rủi ro của 5
     Vì người bán cần bán khống cổ phiếu tỷ lệ thuận với δ, vị thế cần được điều chỉnh khi giá cổ phiếu thay đổi. Nói chung, nếu F là quyền chọn bán và s là cổ phiếu, danh mục đầu tư p sẽ là:Trong phương trình này, hệ số của s là delta – đạo hàm bậc nhất của giá trị quyền chọn bán so với giá cổ phiếu. Chú ý là trong trường hợp quyền chọn bán, tỷ số này số âm vì giá trị của quyền chọn bán tăng khi giá cổ phiếu giảm. Do đó vị thế với cổ phiếu là số âm, tức là một đoản vị.
     Bằng cách tạo ra danh mục đầu tư, người bán quyền chọn đã sao chép quyền chọn được bán bởi vì nó được phòng hộ. Theo nguyên tắc sao chép, sao chép hiện tại là động thay vì sao chép tĩnh ứng với hợp đổng giao sau. Nó phải được điều chỉnh liên tục khi delta của quyền chọn thay đổi. Tạo ra một danh mục đầu tư không rủi ro khá dễ dàng. Bổ đề Ito cho thây cả tài sản cơ sả và phái sinh F dựa vào cung một yêu tố khuêch tán. Ta chỉ cần kết hợp tài sản với phái sinh sao cho hệ số của yêu tố ngẫu nhiên loại trừ lẫn nhau. Với một quyền chọn bán, cần phải bán khống £^1 đơn vị cổ phiếu, và là delta.