Trao đổi vốn giữa các đơn vị

     Nếu giá quá cao thì điều ngược lại xảy ra. Những đơn vị liên quan tới thị trường cũng có thể ac-bit giá nội bộ khi có sự chênh lệch. Ví dụ, nếu giá chuyển khoản thấp hơn thị trường, nắm giữ tài sản đảm bảo một chênh lệch cao hơn giá chuyển khoản trở nên dễ dàng.

    Có nhiều trường hợp khi những động lực không mang tính kinh tế như vậy xuất hiện. Một ví dụ là trong Báo Cáo Cổ Đông UBS, trong đó ghi nhận giá chuyển khoản thấp hơn thị trường cho phép tích lũy những khoản vay dư thừa quá lớn để chứng khoán hóa sau này.

     Trong chương này, chúng tôi coi ALM như đơn vị chịu trách nhiệm cho hệ thống và những đơn vị quản lý khác là người sử dụng hệ thông. Quỹ vốn là nơi tất cả các nguồn vốn, dư thừa hay thâm hụt, được tập trung. Có một vài giải pháp tổ chức hệ thống. Một lựa chọn là quyết định số dư nào được bù trừ và như thế nào.

Trao đổi vốn


Trao đổi vốn giữa các đơn vị 

    Khả năng đầu tiên là FTP bù lượng dư thừa của một số đơn vị kinh doanh cho thâm hụt của những đơn vị khác. Quỹ vốn trung tâm bù trừ thặng dư/thâm hụt của những đơn vị khác nhau. Trao đối số dư thực của những đơn vị kinh doanh thông qua một quỹ trung tâm là một ý tưởng rất đơn giản. Giá chuyển khoản chi ứng với những số dư thực. Một hệ thống như vậy “bị động” và chỉ ghi lại thặng dư/thâm hụt và bù trừ chúng (hình 28.1). Một số hệ thống sử dụng nhiều quỹ vốn, ví dụ nhóm chúng theo kỳ hạn và đặt giá theo kỳ hạn.

     Vì tài sản và nợ được bù trừ trước khi chuyển tới quỹ tập trung, tất cả tài sản và nợ của A và B không đi qua hệ thống. Nhược điểm của phiên bản này là giá chuyển giao không áp dụng với tất cả tài sản và nợ. Do đó, đây không phải là một hệ thông phân phối thu nhập. Ví dụ, hãy xem xét một khoản vay không được chuyển tới quỹ trung tâm vì nó không được nhóm trong số dư thực. Không có giá nào gắn với việc cấp vốn cho khoản vay đó và không thể tính chênh lệch cho khoản vay. Hon nữa, không thể quyết định khoản vay nào nên được trao đổi thông qua quỹ và khoản vay nào không thuộc về số dư thực nhưng vẫn được trao đổi. Do đó, hệ thống đơn giản này không khả thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chi phí của khoản nợ “phản chiếu”

T4 Th7 1 , 2015
      Chi phí của khoản nợ “phản chiếu” là lợi nhuận của nó. Với một khoản vay lãi suất cố định, khoản nợ sao chép có thể được phân tách thành một vài khoản nợ không trái tức với lượng và kỳ hạn ứng với hổ sơ thời […]