Đăng bởi Để lại phản hồi

Tình hình ngân hàng Hoàng gia Scotland

        Báo cáo Ngân hàng Hoàng Gia Scotland về stress test (báo cáo thường niên 2006) minh họa một ngân hàng nên xác lập thử nghiệm stress như thế nào với tính thanh khoản: Duy trì xếp hạng uy tín cao là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro thanh khoản của tập đoàn. Xếp hạng tín dụng ảnh hưởng tới khả năng huy động và chi phí huy động vốn từ thị trường và nhu cầu cung cấp thế chấp để ứng với ví dụ những thay đổi trong giá trị theo thị trường của những giao dịch phái sinh. 

       Với xếp hạng tín dụng cao, tác động của sự tụt giảm một bậc sẽ không gây ra tác động lớn lên khả năng tiếp cận tính thanh khoản của tập đoàn. Những sự tụt giảm nghiêm trọng hơn có thể gây ra những hậu quả lớn hơn những có xác suất xảy ra nhỏ hơn.

       Để thử nghiệm stress khả năng tiếp cận đủ vốn, tập đoàn thường xuyên đánh giá tác dộng tiềm năng của những sự hạ bậc tín đụng và tiến hành những thử nghiệm stress của những tinh huống khác và phân tích độ nhạy.

        Ngân hàng hoàng gia Scotland

      Những quy tắc bảo thủ như vậy cũng không thể giúp Ngân hàng hoàng gia Scotland tránh được thiếu vốn và sụp đổ cần tới những can thiệp của chính phủ. Những kế hoạch dự phòng dùng để đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền để đáp ứng những cam kết nợ và rút tiền ký gửi, hay những lệnh gọi tăng thế chấp trong những điều kiện khó khăn.

Ngân hàng hoàng gia Scotland


        Để tạo ra những dữ liệu đầu vào cho những kế hoạch đó, ngân hàng phải cân nhắc kích cỡ của danh mục đầu tư tài sản thanh khoản cao của họ, bảng cân đối kế toán và những gia hạn cấp vốn, repo tối đa có thể ký kết, đa dạng hóa nguồn vốn và mức độ nguồn vốn không đảm bảo. Khi đã xác định những điều này, ngân hàng có thể đa dạng hóa hơn nữa nguồn vốn của nó, tăng sàn cho các giao dịch repo… Những báo cáo gần đây về quản lý tính thanh khoản đúng đắn và tài liệu FSA đưa ra một số tiêu chí để đánh giá những kế hoạch dự phòng đó.

Gửi phản hồi