Tuy nhiên, những quy tắc đánh giá và thay đổi giá trị phụ thuộc vào những cách xử lý khác nhau. Những thay đổi giá trị có thể được bao gồm trong khoản lợi nhuận và thua lỗ (P&L) của báo cáo thu nhập hoặc trong cổ phần của ngân hàng. Tất cả các tài sản cũng phụ thuộc vào các “quy tắc suy giảm” làm thay đổi giá trị của chúng. Đánh giá, thay đổi giá trị và suy giảm được trình bày ở sau.

      Các nghĩa vụ nợ tài chính hoặc ở giá trị công bằng hoặc là những nghĩa vụ nợ tài chính khác. Nghĩa vụ nợ nắm giữ với mục đích giao dịch bao gồm nghĩa vụ nợ phái sinh mà không dùng với mục đích phòng hộ, nghĩa vụ trao trả cổ phiếu hoặc tài sản khác do bên thứ ba mượn, những khoản nợ tài chính với mục đích mua lại tròng ngắn hạn hoặc là một phần của danh mục đầu tư với mục tiêu tạo lợi nhuận ngắn hạn.

       Chú ý là nghĩa vụ nợ, ngoài mục đích giao dịch, còn được công nhận với “chi phí khấu hao” và những thay đổi trong giá trị công bằng không được ghi chép lại, trừ trường hợp suy giảm. Theo đó gây vốn bằng nợ của ngân hàng không phải là một phần của những nghĩa vụ nợ đó.

Tài sản tài chính


      Sự phân loại ban đầu hầu như không hủy bỏ được. Việc tái phân loại tài sản chỉ được chấp nhận trong những trường hợp ngoại lệ. Nói cách khác, sự công nhận ban đầu là vĩnh viễn và ứng với tất cả các ngày trong bảng cân đối. Tái phân loại có thể xảy ra khi có sự nghi hoặc về mục đích quản lý của một danh mục đầu tư. Trong trường hợp đó, danh mục đầu tư đã bị “hư hỏng”.

       Những cách xử lý đặc biệt áp dụng với những cổ phiếu lai ví dụ như ‘nợ có thể quy đổi’. Trong những trường hợp đó, có một phái sinh ẩn trong công cụ hay “hợp đồng chủ”. Những phái sinh độc lập không dùng để phòng hộ được phân loại là đề giao dịch. Các phái sinh ẩn tuân theo phân loại của hợp đồng chủ, trừ khi nó không liên quan chặt chẽ với hợp đồng chủ.

       Tài sản tài chính và nghĩa vụ nợ ở giá trị công bằng thông qua lợi nhuận và thua lỗ.Một tài sản tài chính được nắm giữ để giao dịch nếu được dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận từ những dao động giá ngắn hạn hoặc nếu là một phần của danh mục đầu tư của nhiều công cụ với mục tiêu tạo lợi nhuận ngắn hạn. Trừ khi dùng để phòng hộ, phái sinh được phân loại là “nắm giữ để giao dịch”. Quy ước này không thể hủy bỏ. Một tài sản không thể chuyển sang trong một hạng mục khác.

      Cổ phiếu ở hạng mục này được tính ở giá tri công bằng vào ngày trên bảng cân đối. Những thay đối trong giá trị công bằng (trừ tích lũy từ cổ phiếu thu nhập cố định) được trình bày trong tài khoản lợi nhuận và thua lỗ dưới tiêu đề “lợi nhuận/ thua lỗ thực từ công cụ tài chính ở giá trị công bằng thông qua lợi nhuận hoặc thua lỗ” cùng với cổ tức từ những cổ phiếu nhiều thu nhập. Điều này có nghĩa là sự thay đổi giá trị có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận và thua lô của ngân hàng.