So sánh các biện pháp xử lý điều chỉnh trước và sau IFRS và phân loại dùng bởi IFRS và phân loại theo các quy định rủi ro sẽ hữu ích. Cuộc tranh luận hiện tại về kế toán giá trị công bằng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính không thể bị bỏ qua. Hệ quả của nó được trình bày trong bài viết của tạp chí The Economist ngày 18-9-2008:

     “Những ông trùm ngân hàng nói rằng trong một cuộc suy thoái, kế toán giá trị công bằng ép buộc họ phải thừa nhận thua lỗ đổng thời làm sụt giảm vốn và kích thích bán tháo tài sản, càng làm cho giá cả và định giá tụt xuống thấp hơn. Theo kế toán cổ điển, thua lỗ xuất hiện trong sổ sách chậm hơn nhiều.”

      Tất cả đều cộng bằng – Cuộc khủng hoảng và kế toán giá trị công bằng IASB và FASB đều cam kết vào tháng 10 năm 2008 về một nỗ lực chung để giải quyết những vấn đề báo cáo nảy sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Họ thành lập Nhóm CỐ VấnKhủng hoảng tài chính (FCAG) vào tháng 12 năm 2008 để cố vấncho hai hội đồng về những hệ quả tạo dựng tiêu chuẩn từ cuộc khủng hoảng tài chính và những thay đổi tiềm năng trong các quy định toàn cầu. Các đề tài bao gồm kế toán giá trị công bằng, dự phòng nợ, các tổ chức cấu trúc và những công cụ không có trong bảng cân đối.

 IFRS


Quản Lý Nợ tài sản (ALM)

      Trước khi VaR xuất hiện như một khái niệm chủ chốt, quản lý tài sản nợ (ALM) phát triển và đưa ra các công cụ đề nắm bắt rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất ở mức độ toàn bộ bảng cân đốikế toán. Nó mở rộng định nghĩa của giá chuyến giao kinh tế, dùng để làm tiêu chuẩn để định giá và phân bố doanh thu. Chú ý ALM không xử lý chi phí vốn với rủi ro lệch hạn.

     ALM không phải là một tập con của rủi ro thị trường hay một kỹ thuật không quan trọng có thể bỏ qua bằng cách thảo luận những kỹ thuật phức tạp hơn của mô phỏng rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Không có nhiều tài liệu sâu rộng về ALM cuộc khủng hoảng tài chính sẽ tăng cường vai trò của ALM trong rủi ro lệch hạn như một chức năng tối quan trọng. Alm giải quyết rủi ro lệch hạn theo hai hướng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. ALM đưa ra bức tranh tổng quát vị thế thanh khoản của ngân hàng, thông qua hồ sơ thời gian của số dư và thâm hụt trong mọi tiền tệ. ALM cũng ghi lại dao động thu nhập lãi bằng cách liên hệ chúng với lãi suất. Nó ứng dụng với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại và ngân hàng thương gia.