Quy luật cản thời gian của quá trình Wiener đơn giản

    Quá trình Wiener tuân theo 0(0,1). Khi hệ số t = <7 là một hằng số, biến sẽ cố định. Hãy xem xét một biến có phương sai cố định trong một đơn vị thời gian, với những thay đổi ngẫu nhiên độc lập ở mỗi điểm. Đây có thể là thu nhập cổ phiếu. Trong một quá trình như vậy, sự bất định đo bằng độ lệch chuẩn tăng tỷ lệ thuận với căn bậc hai thời gian.
Quá trình Wiener

    Gọi St là thu nhập tài sản với độ trôi bằng 0. Giả thuyết thị trường hiệu quả giả định rằng tất cả các giá cả phản ánh những thông tin có sẵn vào ngày đầu tiên. Hãy xem xét hai khoảng thời gian liền kề có độ dài 1 đơn vị thời gian. Hai sự thay đổi ngẫu nhiên liên tiếp giữa hay thời điểm liên tiêp độc lập với nhau. Giả sử độ biến động không phụ thuộc vào thời gian. Sự thay đổi trong hai khoảng thời gian đó có giá trị kỳ vọng bằng 0, thay đổi ngẫu nhiên của từng khoảng đều có giá trị kỳ vọng bằng 0. Phương sai của hai khoảng thời gian là tổng của các phương sai bằng lơ2 bởi vì phương sai của những biến độc lập cộng với nhau. Do đó, độ lệch chuẩn trên hai khoảng thời gian. Đây là nguyên nhân của quy tắc “căn bậc hai thời gian đối với sự bất định”, ý nói sự bất định tính bằng độ lệch chuẩn của thu nhập tăng tỷ lệ thuận với căn bậc hai của thời gian. Tổng quát hóa lên nhiều thời điểm cho tói T, phương sai của tổng các số hạng khuếch tán là tổng của phương sai của từng thay đổi.
     Đơn vị của độ lệch chuẩn phải nhất quán với đơn vị thời gian. Nếu t =1 năm thì ơ là độ lệch chuẩn hàng năm. Theo những giả định này, quá trình là “tĩnh” có nghĩa là nó khổng thay đổi theo thời gian.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Giá trị kinh tế, duration và độ lồi

T6 Th6 26 , 2015
    Duration phản ánh tác động bậc một của thay đổi lãi suất và độ lồi biểu thị những tác động bậc hai. Nếu độ lồi quan trọng, duration tài sản và nợ giống nhau không làm cho EV miễn dịch với thay đổi lãi suất và khe hở […]