Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17-6-2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:
Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc:
  1. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;
  2. Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;
iii. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điểm ii thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.
Phương thức giao dịch thoả thuận là việc các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.
Ưu tiên về giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước; Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.
– Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua, bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.
Ví dụ: Ta có sổ lệnh giao dịch của chứng khoán XYZ như sau:
– Trường hợp không có lệnh ATO: ( Lệnh ATO vlà viết tắt của Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh: là lệnh mua hoặc bán chứng khoán nhưng không ghi mức giá, do người đầu tư đưa ra cho người môi giới để thực hiện theo giá khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của lệnh ATO được cộng vào tổng khối lượng khớp lệnh nhưng lệnh ATO chỉ được phân bổ sau khi lệnh giới hạn đã được phân bổ hết)
Tích luỹ
Mua
Giá
Bán
Tích luỹ
10.000
10.000
30.000
10.000
34.500
15.500
5.500
29.000
15.000
24.500
22.500
7.000
28.000
4.000
9.500
25.500
3.000
27.000
3.000
5.500
34.000
8.500
26.000
2.500
2.500
Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng
– Trường hợp có lệnh ATO và giá tham chiếu của lần khớp lệnh trước đó là 26.000 đồng:
Tích luỹ
Mua
Giá
Bán
Tích luỹ
13.000
10.000
30.000
10.000
31.500
18.500
5.500
29.000
 
21.500
25.500
7.000
28.000
 
21.500
25.500
 
27.000
10.000
21.500
25.500
 
26.000
10.500
11.500
 
3.000
ATO
1.000
 
Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng.