1. Mở tài khoản

Để tham gia giao dịch chứng khoán trên thị trường Cổ phiếu tại Sở GDCK, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại các CTCK là thành viên giao dịch của Sở GDCK. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán của nhà đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản theo hướng dẫn tại CTCK.
Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại các CTCK khác nhau. Nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một CTCK.

  1. Ký quỹ

Sau khi hoàn tất các thủ tục mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ để có thể thực hiện giao dịch qua CTCK:

  • Ký quỹ tiền: Khi mua chứng khoán, nhà đầu tư phải ký quỹ 100% số tiền mua cộng với các khoản phí phát sinh.
  • Ký quỹ chứng khoán: Khi bán chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư mở tại CTCK phải có đủ số lượng chứng khoán muốn bán.

Trường hợp nhà đầu tư đã sở hữu chứng khoán niêm yết nhưng chưa lưu ký, nhà đầu tư đến CTCK mở tài khoản giao dịch đăng ký thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán trước khi bán.

  1. Đặt lệnh

Nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều tài khoản khác nhau mở tại các CTCK khác nhau để đặt lệnh mua/bán chứng khoán.
Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong một ngày giao dịch, khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Sử dụng một tài khoản mở tại một CTCK để thực hiện cả lệnh mua và bán;
  • Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ.

Nhà đầu tư không được phép:

  • Thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán;
  • Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.