Các cách thức để quản lý rủi ro của giá trị kinh tế dựa trên duration (độ nhạy) và độ lồi của tài sản và nợ. Duration là độ nhạy hay độ dốc của biểu đồ giữa giá trị kinh tế và tỷ lệ chiết khấu, độ lồi là sự thay đổi của duration khi lãi suất thay đổi đáng kể và đo lường độ cong của biểu đổ.

Vì giá trị kinh tế phụ thuộc vào giá trị tài sản và nợ, nó cũng phụ thuộc vào biểu đồ. của giá trị tài sản và giá trị nợ so với lãi suất. Do đó, giá trị kinh tế phụ thuộc vào duration và độ lồi tương đối của tài sản và nợ. Hơn nữa, độ lồi tăng khi có quyền chọn. Điều này dẫn tới đo lường rủi ro quyền chọn thông qua hiệu giữa quyền chọn ẩn và phòng hộ quyền chọn. Duration rủi ro thường được gọi là rủi ro delta và rủi ro độ lồi là rủi ro gamma, theo những thuật ngữ thông thường cho quyền chọn.

Phần đầu tiên của chương này nói về các tính chất của duration, điều kiện của khe hở duration để giá trị kinh tế không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ trong lãi suất, và làm thế nào để đạt được những điều kiện đó với công cụ phái sinh. Khi lãi suất có biến động mạnh, hiệu ứng độ lồi là không thể bỏ qua. Do đó, phần thứ hai của chương này sẽ nói về các tính chất của độ lồi, điều kiện của độ lồi của tài sản và nợ để bảo vệ giá trị kinh tế khi lãi suất biến động và làm thế nào để đạt được kết quả nhờ phái sinh. Hiệu ứng độ lồi tổn tại khi lãi suất có khả năng thay đổi lớn.

duration

Chúng có thể xuất hiện khi có quyền chọn vì quyền chọn làm phóng đại độ lồi. Một phẩn của chương sẽ xử lý rủi ro quyền chọn và khe hở quyền chọn. Khi tất cả các hiệu ứng đã được giải thích, ta sẽ thấy khe hở lãi suất không đủ để quản lý rủi ro lãi suất. Ta cần phải kết hợp với rủi ro duration, rủi ro độ lồi và rủi ro quyền chọn để tránh những ảnh hưởng tiêu cực lên giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán.