Phép đo tương quan xếp hạng

    Tương quan xếp hạng là một phép đo không tuyến tính vì nó phụ thuộc vào xếp hạng, hay những giá trị thứ tự thay vì số lượng. Giả sử hai biên dịch chuyến trên một biếu đó tăng đơn điệu, tương quan xếp hạng có nghĩa cả hai biền đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị ban đầu: chúng có tương quan thứ hạng hoàn hảo.

    Hãy xem xét ví dụ trước về một biên và bình phương của nó khi giá trị dương. Tương quan thứ hạng sẽ phàn ánh sự phụ thuộc tốt hơn tương quan thông thường, vì ứng thứ hạng giữa X và X* sẽ hoàn hào cho các giá trị dương. Tương quan thứ hạng đã được sử dụng trong thời gian dài để phản ánh những quan hệ không tuyến tính và mô phỏng giá trị của những biên phụ thuộc lẫn nhau.

thu nhập


    Các mô hình nhân tố đo lường tính phụ thuộc tuyến tính của thu nhập những nhân tố. Mô hình nhân tố liên hệ một hoặc một vài biến thu nhập hoặc rủi ro với những nhân tố phố biên. Các biên là thu nhập của một vị thế đơn lẻ, rủi ro thị trường hay rủi ro tín dụng của những vị thế riêng lẻ. Tính phụ thuộc vào những nhân tố rủi ro thông thường khiên chúng cùng thay đổi khi các nhân tố thay đối. Tính phụ thuộc vào một tập hợp chung các nhân tố rủi ro là một đặc điểm rất hữu ích.

    Bởi vì có nhiều vị thế riêng lẻ trong một danh mục đầu tư hơn số các nhân tố rủi ro, phản ánh tính phụ thuộc vào những nhân tố rủi ro dễ hơn nhiều so với tương quan theo cặp. Các mô hình nhân tố liên hệ thu nhập của một vị thế với những nhân tố rủi ro ánh hưởng tới thu nhập đó. Vì chúng liên hệ các vị thế với những nhântố chung, tính phụ thuộc vào những nhân tố rủi ro tạo nên tính phụ thuộc giữa những khoản thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm (1991)

T7 Th7 4 , 2015
      Tháng 11/1991, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Niềm tin đối với tiết kiệm (TheTrurh In Savmgs,Act). Đạo luật mới yêu cầu các tổ chức nhận tiền gửi phải, thông báo rõ ràng hơn,về lệ phí; lãi suất và các, quy định, khác liên quan tới […]