Quy trình phát hành trái phiếu rất phức tạp. Bởi vì tổng số tiền liên quan là quá lớn nên các tổ chức phát hành không bán trái phiếu trực tiếp ra công chúng. Thay vào đó, trái phiếu là được đưa ra thị trường bởi một ngân hàng đầu tư (người bảo lãnh phát hành).

Vốn đầu tư ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa người phát hành và người đầu tư. Luật sư được thuê bởi cả hai bên (nghĩa là, tổ chức phát hành và bảo lãnh phát hành) để đưa ra các điều khoản chính thức của việc mua bán và để chứng minh rằng việc bán tuân theo các quy định của pháp luật.

Ví dụ: Một công ty X Việt Nam cần vay 500 triệu đô la để tài trợ cho một dự án lớn. Thông báo ý định của mình thông qua các tạp chí thương mại và yêu cầu đấu thầu. Người bảo lãnh (các đơn vị môi giới-đại lý lớn như Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, v.v.) hoặc các công ty nhỏ hơn, ít nổi tiếng hơn cạnh tranh với nhau bằng cách gửi giá thầu cho công ty X.

Một đơn vị môi giới có thể tự mình đấu thầu hoặc các đơn vị môi giới thành lập một nhóm được gọi là tổ hợp, nhóm này sẽ đưa ra một giá thầu chung.

Công ty X sẽ chọn đơn vị môi giới hoặc tổ chức nộp thầu có chi phí lãi vay thấp nhất. Người bảo lãnh sau đó sẽ phân phối trái phiếu.

Người bảo lãnh phát hành (hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ) xử lý tất cả các khía cạnh liên quan đến việc bán trái phiếu, thực tế là mua trái phiếu từ công ty phát hành (Công ty X) và bán chúng cho công chúng đầu tư.

Công chúng đầu tư bao gồm các tổ chức như ngân hàng, quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm như cũng như các nhà đầu tư cá nhân và quỹ trái phiếu.

Tổ chức lớn cho đến nay là những người chơi lớn nhất trên thị trường trái phiếu. Khi trái phiếu đã được bán, người bảo lãnh phát hành không giữ lại mối liên hệ nào đối với các trái phiếu. Trả lãi và hoàn trả (hoàn trả) gốc là — và sẽ vẫn — trách nhiệm của tổ chức phát hành (Công ty X).

Sau việc bán trái phiếu, khoản thanh toán thực tế của lãi suất, công việc ghi chép sổ sách, công ty X phát hành sẽ có một đại lý ủy thác làm, thường là một ngân hàng đóng vai trò là người ủy thác cho các trái phiếu.