Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT) gọi cách khác là phân tích luồng tiền. Trong thực tế thường sử dụng các hệ số sau để phân tích báo cáo LCTT:

– Nhóm hệ số luồng tiền vào của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào.


– Nhóm hệ số luồng tiền ra của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào hoặc so với luồng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.

a.  Nhóm hệ số luồng tiền vào của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào. Nhóm hệ số này bao gồm các hệ số:
– Hệ số luồng tiền vào từ hoạt động KD chính so với tổng luồng tiền vào 
Luồng tiền vào từ HĐKD chính của doanh nghiệp bao gồm tiền thu từ bán hàng hóa và dịch vụ, thu tiền lãi, tiền hoàn thuế và các khoản thu khác bằng tiền mặt.
Luồng tiền này thường chiếm khoảng 80% tổng luồng tiền của doanh nghiệp. Đây cũng là nguồn tiền chủ yếu để để trả cổ tức, trả các khoản vay ngắn hạn, trang trải cho hoạt động đầu tư dài hạn.
Khi phân tích hệ số này chúng ta cần chú ý đến thời điểm cụ thể, chiến lược và tình hình kinh doanh của từng thời kỳ.
– Hệ số luồng tiền vào từ hoạt đầu tư so với tổng luồng tiền vào
Luồng tiền từ vào từ hoạt động đầu tư bao gồm: doanh nghiệp thu hồi các luồng vốn đầu tư và nhận doanh nghiệp nhận vốn đầu tư.
 – Hệ số luồng tiền vào từ hoạt động tài chính so với tổng luồng tiền vào
Luồng tiền vào từ hoạt động tài chính bao gồm những hoạt động làm tăng các khoản vay, tăng vốn chủ sở hữu.
Nếu LLCT từ hoạt động kinh doanh không đủ cho hoạt động đầu tư thì DN buộc phải sử dụng luồng tiền từ các hoạt động tài chính thông qua các nghiệp vụ như vay thêm, phát hành thêm cổ phiếu hoặc giảm, ngừng chi trả cổ tức.
b. Nhóm hệ số luồng tiền ra của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào hoặc so với luồng tiền thu từ hoạt động kinh doanh. Nhóm hệ số này bao gồm các hệ số:
– Hệ số luồng tiền ra để trả nợ dài hạn so với tổng luồng tiền vào
Luồng tiền ra này do các khoản nợ dài hạn thường được gắn với các khoản thanh toán ổn định, gắn liền với các dự án đầu tư dài hạn. Hệ số này thường chiếm khoảng 5 – 10% so với tổng luồng tiền vào.
– Hệ số luồng tiền ra để trả cổ tức so với luồng tiền thu từ hoạt động kinh doanh
Hệ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng luồng tiền từ HĐKD để chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào. 

Nguồn tin: giacophieu.com