a. Phân tích diễn biến nguồn vốn Tiến hành so sánh số đầu kỳ với số cuối kỳ của từng chỉ tiêu để xác định nguồn vốn, tài sản trong công ty tăng hay giảm. Nguồn vốn được sử dụng như thế nào? Nhân tố nào làm biến động các các chỉ tiêu đó.

b. Phân tích cân bằng tài chính trên bảng cân đối kế toán

– Vốn lưu động thường xuyên = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạn = Tài sản lưu động – Nguồn vốn ngắn hạn

Trong đó: Nguồn vốn dài hạn = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu

Tài sản dài hạn = Các khoản phải thu dài hạn + TSCĐ + Bất động sản đầu tư + Các khoản đầu tư tài chính dài hạn + Tài sản dài hạn khác

Khi vốn lưu động thường xuyên > 0 chứng tỏ doanh nghiệp độc lập về tài chính

– Nhu cầu vốn lưu động = Tài sản KD và ngoài KD – Nợ KD và ngoài KD

Tài sản KD và ngoài KD = Khoản phải thu + Hàng tồn kho + TS ngắn hạn khác

Nợ KD và ngoài KD = Phải trả người bán + Người mua ứng trước + Thuế và các khoản phải thu

Nếu nhu cầu vốn lưu động < 0 chứng tỏ công ty chiếm dụng được vốn của bên thứ 3 để tài trợ cho nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình KD

– Vốn bằng tiền = Vốn lưu động thường xuyên – Nhu cầu vốn lưu động

Vốn bằng tiền < 0 chứng tỏ công ty có quá nhiều tiền do chiếm dụng vốn của bên thứ 3 và doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng.

c. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán

So sánh các chỉ tiêu cuối kỳ, đầu kỳ. So sánh tỷ trọng của từng loại tài sản và nguồn vốn chiếm trong tổng số là bao nhiêu và sự biến động của chúng