Chúng ta sẽ xem xét phân phối thua lỗ và cách chúng được dùng để đo lường các loại Var. Phân phối thua lỗ cho rủi ro thị trường và cho rủi ro tín dụng khác nhau.

    Đối với rủi ro thị trường, thua lỗ là những thay đổi giá tiêu cực của công cụ và danh mục đẩu tư. Những thay đổi đó thưởng có dạng hình chuông với một xu hướng trung tâm.

     Khi đo lường thua lỗ tiềm năng, phân phối chuẩn là một phép xấp xỉ tiện lợi cho phân phôi lợi nhuận và thua lỗ. Nó tạo ra cơ sở cho Var delta-chuẩn được trình bày ở sau.

thua lỗ


    Đối với rủi ro tín dụng, phân phối thua lỗ bắt nguồn chủ yếu từ vỡ nợ. Những thua lỗ nhỏ là thưởng xuyên trong khi những thua lỗ lớn hiếm hơn. Điều này rất hiển nhiên khi xem xét một khoản nợ. Khoản nợ có phân phối thua lỗ với xác suất 98% cho thua lỗ bằng 0 và xác suất 2% cho thua lỗ toàn bộ. Đây là xác suất vỡ nợ của người đi vay. Khi tổng hợp các khoản nợ, thua lỗ có phân phối không đối xứng với hình dạng giống như hình 18.2. Có một đinh ở gần số 0, là xác suất 98% không có thua lỗ và thua lỗ toàn phần chi có xác suất 2% ở phía xa tay phải trên trục X thua lỗ.

    Phân phối thua lỗ có thể được quan sát đối với rủi ro thị trường và thua lỗ tín dụng trong những hoạt động tài chính bán lẻ. Quan sát lịch sử cho phép xác định liệu phân phối thua lỗ mồ phỏng có giống như thua lỗ thật hay không. Đối với danh mục đầu tư vỡ nợ thấp, ví dụ như danh mục đầu tư cho các doanh nghiệp lớn vay tiền, vỡ nợ là những sự kiện hiếm. Những vụ võ nợ không đủ nhiều để cho một số lượng quan sát lịch sử đáng kể, trừ trong dịch vụ tài chính bán lẻ. Danh mục đầu tư ít vỡ nợ luôn cần tới những mô hình để xác định phân phối thua lỗ.