Phân loại thị trường tài chính.

     Ngoài hai yếu tố đã đề cập ở trên, yếu tố thứ ba của hệ thống tài chính là các thị trường, nơi mà các chứng khoán được đem ra trao đổi, mua bán.
     Thị trường tài chính có thể được phân chia thành các thị trường cụ thể, căn cứ vào các tiêu thức phân loại khác nhau.
Phân loại thị trường tài chính

Căn cứ vào phương thức vay vốn

     Có hai hình thức để một doanh nghiệp hay một cá nhân có thể vay vốn trong thị trường tài chính. Phương pháp thứ nhất, thông dụng nhất là đưa ra một công cụ vay nợ, có thể đó là một khoản vay có thế chấp (hoặc không có thế chấp) hoặc là phát hành trái khoán, và hai là phát hành cổ phiếu công ty. Cả hai công cụ này đều là một sự thỏa thuận bằng hợp đồng, trong đó người vay trả cho người cho vay một số tiền xác định trong một thời gian xác định. Xuất phát từ đó, người ta phân chia các công cụ theo giao dịch ở hai thị trường khác nhau.
– Thị trường nợ, là thị trường tín dụng phản ánh bằng các khoản cho vay có hoặc không có thế chấp,bằng một hợp đồng tín dụng cụ thể giữa người đi vay và người cho vay, hoặc vềcác hình thức vay khác như người vay phát hành trái phiếu và người cho vay là người mua trái phiếu, trong đó người vay phải hoàn trả cho người cho vay khi đã đến kỳ hạn, bao gồm cả vốn và lãi. Kỳ hạn nợ của một khoản vay, có thể là ngắn hạn, nếu kỳ hạn nợ bằng hay nhỏ hơn một năm, và dài hạn nêu kỳ hạn vay là 10 năm hoặc lớn hơn. Ở giữa hai loại kỳ hạn đó là trung hạn.
– Thị trường cổ phiếu, bên cạnh thị trường nợ, các doanh nghiệp còn có thể huy động vốn thông qua thị trường phắt hành cổ phiếu (thị trường cấp I). Cổ phiếu thường là những cổ phiếu được quyền tham dự chia phần trong thu nhập ròng (sau khi tính thuế và chi phí) và người mua, là người sở hữu một phần tài sản của công ty.
    Nếu ta có cổ phiếu trong một công ty cổ phần và công ty đó phát hành một triệu cổ phiếu, ta sẽ sở hữu 1/1000.000 tài sản của công ty. cổ phiếu thường được thanh toán cổ tức định kỳ, và chính cổ phiếu đó được gọi là chứng khoán dài hạn, vì không có ngày đáo hạn.
     Nhược điểm của người nắm giữ cổ phiếu tức cổ đông chỉ có quyền hưởng sau cùng, khi công ty đã thanh toán cho các chủ nợ khác. Ưu điểm là cổ đông được hưởng cổ tức trực tiếp từ lợi nhuận, do tài sản của công ty mang lại.