Var biểu thị lượng vốn cao hơn thua lỗ dự đoán, cẩn thiết để hấp thụ những độ lệch không đoán trước từ thua lỗ trung bình ở một mức độ tin cậy nhất định. Vốn kinh tế là lượng vốn cần để hấp thụ những thua lỗ vượt quá thua lỗ dự đoán do những rủi ro hiện tại và được xác định bởi Var ở một mức độ tin cậy, hay UL. Vốn kinh tế khác với vốn quy định, tùy thuộc vào luật.
     Lý do cho cách nghĩ này là thua lỗ đầu tiên cao hơn trung bình có thể gây ra vỡ nợ. Thua lỗ không đoán trước là một thước đo của những thua lỗ tiềm năng cao hơn giá trị kỳ vọng. Để đảm bảo khả năng thanh toán của các tố chức tài chính, vốn phải đủ đế có thể xử lý những thua lỗ lớn đó. Nêu vốn dựa trên Var, mức độ tin cậy là xác suất vỡ nợ của ngân hàng, vì thua lỗ sẽ vượt quá vốn với xác suất bằng với độ tin cậy này. Sử dụng 1% cho Var có nghĩa là trong một năm sẽ có khoảng 2-3 ngày (trong số 250 ngày/năm), vốn không đủ sức để hấp thụ các thua lỗ.

Độ tin cậy của vốn dựa trên Var


      Đối với rủi ro thị trường, các nhà làm luật cho phép sử dựng các mô hình Var nội bộ dùng độ tin cậy 1%. Nhưng họ áp đặt một lượng vốn cao gâp 3 hoặc 4 lần Var. Sử dụng bội số này không dựa vào mô hình. Khi độ tin cậy trở nên rất thấp, giá trị của Var tùy thuộc vào hình dạng của “đuôi” phân phối thua lỗ và trở nên không đáng tin cậy trong những thua lỗ cực lớn và ít khả năng. Quy tắc sử dụng một bội số thận trọng xuât phát từ nguyên nhân đó. “Back test” dùng để so sánh khi nào Var bị vượt quá, và “stress test” dùng để tìm hiểu điều gì xảy ra trong những điều kiện cực biến. Bội số của của Var 1% cần phải đù thận trọng sao cho xác suất thua lỗ vượt qua Var nhân với bội sốlà cực kỳ thấp.
     Từ góc độ khả năng thanh toán, mức độ tin cậy giống như xác suất vỡ nợ của công ty tài chính. Xác suất vỡ nợ cho những công ty có uy tín tín dụng cao nhất là rất thấp. Ví dụ, xêp hạng tín dụng Aa đổng nghĩa với khả năng vỡ nợ khoảng 0,03%. Vốn kinh tế dựa trên Var ứng với uy tín tín dụng mục tiêu nên sử dụng độ tin cậy bằng với xác suất võ nợ liên quan. Những thước đo vốn kinh tế cẩn phải đo lường những thua lỗ rất cao ở đuôi của phân phối thua lỗ ứng với mức độ tin cậy cực thấp.