Độ biến động lịch sử gia quyển đồng đều

    Đo lường độ biến động lãi suất trong khoảng thời gian dài sẽ giúp tính toán ước lượng dài hạn của độ biến động hay độ biến động “vô điều kiện”. Đáng tiếc, độ biến động thay đổi theo thời gian và độ biến động dài hạn đó không thể đại diện cho hiện tại. Tính toán độ biến động ngắn hạn là cách tốt nhất để tính toán độ biến động của hiện tại.Số lượng các quan sát không thể quá nhỏ nếu không sai số lây mẫu sẽ rất lớn. Một cách làm thông thưởng là sử dụng những quan sát hàng ngày trong một năm, tức là 250 ngày làm việc.
Nếu ta sử dụng những quan sát hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm, ta sẽ có độ biến động hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm. Với thời gian, độ bất ổn của một biến ngẫu nhiên sẽ tăng khi khung thời gian kéo dài hơn. Khoảng thòi gian càng dài thì xác suất của những quan sát có độ lệch lớn càng cao. Vì số những quan sát hàng tuần ít hơn nhiều so với hàng ngày, sai số lấy mẫu sẽ lớn hơn. Sử dụng những quan sát hàng ngày trong một năm là một lựa chọn tốt. 

Độ biến động lịch sử gia quyển


     Độ biến động trong những khoảng thời gian khác một ngày cũng rất cần thiết. Ví dụ, các quy định yếu cầu so sánh độ biến động trong 60 ngày và 250 ngày và phải sử dụng độ biến động 10 ngày. Chúng ta cần những quy luật để biến độ biến động hàng ngày thành độ biến động trong vòng t ngày. Giả định i.i.d giải quyết vấn đề này, dựa trên cơ sở lý thuyết của thu nhập sẽ được giải thích như một bước trung gian. Độ biến động ứng dụng với mọi biến ngẫu nhiên, nhưng thưởng ứng dụng với thu nhập ngẫu nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Giao dịch so với doanh thu khách hàng và định giá

T5 Th7 2 , 2015
      Định giá dựa trên rủi ro có thể không phù hợp với định giá mục tiêu ở mức độ giao dịch riêng lẻ vì sự cạnh tranh hay chênh lệch thị trường không đủ cao để định giá tất cả các chi phí cho một tập đoàn […]