Var có nhiều lợi ích khi so sánh với những thước đo rủi ro truyền thống. Nó gắn một giá trị tiền bạc vào rủi ro, mang tính tổng hợp và có thể thay thế cho rủi ro. Thay vì miêu tả rủi ro bằng nhiều chì số định lượng và định tính độ nhạy, xếp hạng, bảng theo dõi, giới hạn thừa…

     Var là một giá trị tiền tệ, khiến cho mọi thước đo rủi ro có thể thay cho nhau kể cả khi nguồn gốc của sự bất trắc là khác nhau. Hình 18.1 chi ra một số chỉ số của rủi ro dùng để đo lường và kiểm soát rủi ro. Những thước đo rủi ro thị trường cho mọt giao dịch là độ nhạy của giá trị của nó với những thay đổi trong thông số thị trường, được gọi là nhân tố rủi ro; độ biến động, đo lường độ lớn của những thay đổi trong giá trị hay của những nhân tố rủi ro (được gọi là các chữ cái Hy Lạp).

giá trị tiền tệ


     Đối với rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng đưa ra một thứ hạng cho uy tín tín dụng của người đi vay, và quản lý rủi ro sử dụng danh mục theo dõi của những người đi vay có vẻ rủi ro hơn dự đoán, sự tập trung của danh mục đẩu tư vào những ngành công nghiệp hoặc vùng nhất đinh… Những chi số đó hoặc thước đo định lượng đó không thể thay thế cho nhau, và không thể chuyển đổi chúng thành thua lỗ tiềm tàng. Ngược lại, Var tổng hợp tất cả chúng và đại diện cho một giá trị tiền mặt.

     Vì Var mang tính tổng hợp, nó không thể thay thế cho những thước đo cụ thể như vậy, nhưng nó tổng kết chúng và đưa ra cái nhìn tổng quan.
Có nhiều dạng thua lỗ tiềm năng:
• Thua lỗ dự kiến EL
• Thua lỗ không đoán trước
• Thua lỗ ngoại lệ
Cả ba thước đo đều cẩn dùng phân phối thua lỗ. Var được định nghĩa là thua lỗ không đoán trước. Để minh họa khái niệm được sử dụng như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng phân phối chuẩn.

     Nhược điểm của Var là hình phản chiếu lợi ích của nó. Tuy không xác định được nguồn gốc của rủi ro, nó chỉ ra danh mục đầu tư nhạy với những nhân tố nào. Bởi vì nó tổng hợp rủi ro, nó không thỏa đáng để quản lý mi ro, trừ cho mục đích tạo ra giới hạn với Var. Nhưng vì các mô hình Var không đảm bảo có thể tìm ra nguồn gốc rủi ro, nó không phù hợp với những mục đích khác ngoài giới hạn rủi ro tổng hợp.