Nil kế toán của ngân hàng

    Bảng cân đối kế toán kinh doanh tạo ra một khoản thâm hụt được ALM cấp vốn. Giá khách hàng trung bình với người đi vay là 12% và lãi suất khách hàng trung bình trá cho người gửi tiến là 6%. ALM mượn từ thị trường ờ lãi suất thị trường hiện tại 9%.

    Chỉ có một giá chuyển giao duy nhất. Nó ứng với cả tài sản ALM bán đi cho các đơn vị kinh doanh và nguồn tiền ALM mua từ các đơn vị. Giá trị duy nhất này là 9,20%. Hãy chú ý giá trị này khác lãi suất thị trường một cách có chủ ý. Có thể có một vài giá chuyển khoản, nhưng nguyên tắc thì vẫn như vậy. Bảng 28.1 tóm tắt bảng cân đối kế toán và lãi suất khách hàng trung bình.

     Cơ chế giá chuyển khoản đảm bảo sự nhất quán của tất cả các báo cáo thu nhập phân tích của các đơn vị kinh doanh với NII của ngân hàng. Nếu giá chuyển khoản thay đổi, chúng chi chuyển thu nhập từ ALM sang các đơn vị kinh doanh chứ không thay đổi NII của ngân hàng. Để minh họa cho quá trình, ta chia nhỏ ngân hàng thành ba đơn vị kinh doanh:

Nil kế toán

• Thu thập nguồn tiền
• Phát hành nợ
• ALM, quản lý rủi ro tài chính tháng

     Bảng cân đối kế toán nằm trong bảng 28.1. Lượng các khoản vay, tiền ký gửi và cấp vốn ngoài đều thuộc kiểm soát của ba đơn vị kinh doanh này.
     Phép tính biên kế toán rất đơn giản vì nó chỉ phụ thuộc vào lãi suất khách hàng và chi phí cấp vốn của ALM:

2000 x12% -1200 x 6% – 800 x 9% = 96

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chi phí của khoản nợ “phản chiếu”

T4 Th7 1 , 2015
      Chi phí của khoản nợ “phản chiếu” là lợi nhuận của nó. Với một khoản vay lãi suất cố định, khoản nợ sao chép có thể được phân tách thành một vài khoản nợ không trái tức với lượng và kỳ hạn ứng với hổ sơ thời […]