Nhưng sau một năm, lượng tiền đã được đầu tư cho một năm sẽ được đầu tư lại, cũng với kỳ hạn một năm. Sau hai năm, lượng tiền đã được đầu tư cho hai năm sẽ được gia hạn lại với cùng kỳ hạn, và tiếp tục với các kỳ hạn dài hơn. Khi gia hạn lại các khoản đầu tư khi chúng hết hạn, chính sách đầu tư sử dụng lãi suất mới ở mỗi ngày đáo hạn. Đây là chính sách “bậc thang”.

      Nó tránh cố định lãi suất hiện tại cho nhiều khoản đầu tư lớn ví dụ như đầu tư toàn bộ số tiền hiện này với kỳ hạn 10 năm, bởi vì mỗi khi một khoản đầu tư hết hạn, ta lại sử dụng lãi suất mói của kỳ tiếp theo. Sử dụng chính sách này sẽ nắm bắt được cả lãi suất cao và thấp. Lãi suất đầu tư trở thành trung bình của tất cả các lãi suất của các kỳ hạn. Chính sách này tận dụng được sự thay đổi lãi suất với thời gian và có tác dụng làm giảm sự bất ổn của lãi suất ẩn trong tài sản.

Những vấn để khi xác định hồ sơ thời gian của khe hở thanh khoản

    Có nhiều vấn đề kỹ thuật với khe hở thanh khoản. Một số khá đan giản nhưng vấn đề chính là hạn mức không có kỳ hạn.

hồ sơ thời gian


Hạn mức không có kỳ hạn

      Số dư của những tài sản và nợ hiện tại và lịch đáo hạn của chúng là những dữ liệu đầu vào cơ bản đế tính khe hở. Những số dư hiện tại đã biết, nhưng kỳ hạn của chứng thì không. Nhiều tài sản có thoi gian biếu thanh toán hợp đồng, nhưng một số khác không có kỳ hạn rõ ràng.

     Những tài sản không có kỳ hạn là những khoản bội chi, khoản vay tiêu dùng thẻ tín dụng/ hạn mức tín dụng gia hạn và hạn mức tín dụng cam kết. Sử dụng những hạn mức đó tùy vào khách hàng vò những giới hạn bởi người cho vay đặt ra.

       Kể cả với những khoản vay, ví dụ như thô chấp, kỳ hạn thực không năm trong hợp đồng; vì những khoản vay đó luôn có thể được thỏa thuận lại tùy khách hàng. Cuối cùng, phần lớn nhữngmức đó không chắc chắn. Dựa trên những kỳ hạn hợp đồng tạo ra những khe hở sai. Những mô hình thống kê rất cần thiết để xác định kỳ hạn thực cảa những khoản vay đó.

      Vay nợ, trừ những khoản nợ tài chính được ký hợp đồng trên thị trường, những nguồn kháctừ hoạt động thương mại không có kỳ hạn rõ ràng. Những khoản tiên ký gửi yêu cầu là nghĩa vụ nợ với kỳ hạn pháp lý bằng không và là nguồn tiền ổn định. Chúng không kỳ hạn hợp đồng và có thể dược rút tức thì từ ngân hàng. Chúng cũng có thể tăng đột ngột. Tuy nhiên, phần lớn những khoản tiền ký gửi hiện tại ổn định với thời gian và biểu thị “cơ sở tiền ký gửi chủ chốt”. Nếu không dự đoán tựơng lai đúng đắn, những khoản tiên ký quỹ có thể thay đổi khe hở thanh khoản khiến chúng trở nên vô ích vì không chắc chắn. Chúng tôi trình bày rõ hơn một số vấn đề ở trên.