Tất cả những tài sản tài chính không được phân loại trong bất kỳ hạng mục nào khác được gọi là “có sẵn để bán”. Hạng mục này bao gồm mọi cổ phiếu không nằm trong hạng mục “ở giá trị công bằng thông qua lợi nhuận và thua lỗ”. Một tổ chức có thể  định mọi tài sản trừ tài sản để trao đổi vào hạng mục này.

Những tài sản này là những cổ phiếu thu nhập cố định không được phân loại là “giá trị công bằng thông qua lợi nhuận và thua lỗ” và “nắm giữ tới đáo hạn”. Tài sản bao gồm trong hạng mục này ban đầu được ghi chép ở giá trị công bằng cộng với chi phí giao dịch. Vào ngày trên bảng cân đối, chúng được đinh giá lại thành giá trị công bằng với những thay đổi trong giá trị công bằng (trừ tiền lãi tích lũy) trong một dòng riêng biệt trong cổ phần của cổ đông, “những thua lỗ và lợi nhuận trì hoãn”.

Nói cách khác, lợi nhuận và thua lỗ của những tài sản này sẽ xuất hiện trực tiếp trong vốn nhưng không xuất hiện trong kết quả kinh doanh sau thuếbởi vì chúng chưa được thực hiện. Khi công nhận một thua lỗ giảm sút, những lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện này được chuyển từ cổ phần của cổ đông sang tài khoản lợi nhuận và thua lỗ, dưới đề mục “lợi nhuận và thua lỗ thực củatài sản tài chính có sẵn để bán”.

 tài sản

Thu nhập sử dụng phương pháp ‘lãi thực’ từ cổ phiếu thu nhập cố định có sẵn để bán được ghi chép trong mục “thu nhập lãi” trong tài khoản lợi nhuận và thua lỗ. Thu nhập cổ tức từ những cổ phiêu thu nhập thay đổi được ghi trong phần “lợi nhuận và thua lỗ thực của tài sản tài chính có sẵn để bán” khi quyền lợi nhận thanh toán được xác lập.

Các quy tắc đánh giá

Những quy tắc đánh giá tài sản và nợ tài chính dựa trên sự phân loại. Những tài sản và nợ giao dịch và tài sản ‘có sẵn để bán’ được tính ở “giá trị công bằng”, những khoản vay và khoản phải thu và những khoản đẩu tư giữ tói đáo hạn có “chi phí khâu hao”. Phương pháp dễ nhất để đánh giá giá trị công bằng là những giá niêm yết trên các thị trường hoạt động mạnh. Khi giá thị trường không có sẵn, cần dùng những kỹ thuật đánh giá khác sử dụng dữ liệu thị trường.

Phương pháp đánh giá khác được gọi là “chi phí khấu hao”, được rút ra từ khoản tiền sẽ trả lại vào ngày đáo hạn. Các giá trị còn phụ thuộc vào những thua lỗ giảm sút khi có bằng chứng khách quan của sự thua lỗ do những sự kiện quá khứ. Mối liên hệ giữa phân loại, đánh giá và quy tắc sút giảm được tóm tắt ở bảng 21.4. Sự sụt giảm không quan trọng với một tài sản được trao đổi vì nó ẩn trong giá trị công bằng. Những thay đổi giátrị công bằng, ngoài sự sút giảm, sẽ được chuyển tói vốn hoặc kết quả kinh doanh sau thuế theo những quy tắc nói trên.