Những lãi suất được điều chỉnh

      Phương pháp như trên cũng áp dụng với những lãi suất không phải là lãi suất thị trường. Một ví dụ là lãi suất của tiền gửi tiết kiệm ở châu Âu. Lãi suất này là hàm tuyến tĩnh của tỷ lệ lạm phát và lãi suất ngắn hạn 3 tháng. Những khoản nợ như vậy được chia nhở thành hai phần, một phần gắn với lãi suất Libor và một phẩn gắn với tỷ lệ lạm phát.

       Những quy định như vậy tạo ra nguy cơ với tỷ lệ lạm phát. Có thể dùng những phương thức phòng hộ gắn với lạm phát (ví dụ như hoán đổi lạm phát), thường được tĩnh từ trái phiêu chính phủ với lãi suất gắn liền với lạm phát. Những kỹ thuật như vậy không hoàn toàn giải quyết được vân đề, vì lãi suất tiết kiệm theo quy định thay đổi theo từng bưóc, ví dụ chúng chỉ thay đổi khi chỉ số thay đổi ít nhất 0,5%.Những hàm bậc thang không nhất quán với mô hình khe hở.

        Chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn so với lãi suất tham chiếu

       Những khe hở lãi Suất đơn giản giả định tài sản và nợ lãi suất thả nổi có lãi suất đi theo những chỉ số lựa chọn để mô phởng sự thay đổi của NH với khe hở. Chếnh lệch cao han lãi suất thị trường cũng thay đổi giống như lãi suất, với các giao dịch mới. Khi ALM được dùng để lên ngân sách, phởng đoán bảng cân đôĩ kế toán và Nn cần những dự đoán về giao dịch mới. Những khe hở và Nn dự kiến sử dụng biến thương mại là đầu vào.

lãi suất

       Những dòng tiền trung gian và tính toán Nll

Những khe hở định kỳ khiến cho tính toán NII không chính xác. Mô hình khe hở không định ngày chính xác các dòng tiền trong một giai đoạn. Mô hình không bao gồm tác động của tái đầu tư hay cấp vốn các dòng tiền giữa các giai đoạn. Trong một số trường hợp, cả hai cách xấp xỉ đều có ảnh hưởng lớn tới NII. Phần này sẽ cho thấy những dải thòi gian trong mô hình khe hở lãi suất tạo ra sai số vì những ngày định lại lãi suất không ứng với những điểm thời gian xác lập giai đoạn. 

      Các khe hở nhóm các dòng tiền trong cùng một dải thời gian giống như chúng xảy ra đổng thòi. Trong thực tế những ngày định lại dòng tiền thanh khoản và lãi suất khác nhau. Chúng tạo nên doanh thu hoặc chi phí lãi, nhưng không được định giá đúng trong mối quan hệ khe hở – NII. Hình 23.3 cho thây doanh thu và chi phí ứng với những khoản đầu tư và đi vay trung gian tùy vào khoảng thòi gian giữa ngày của dòng tiền và ngày cuối cùng.

       Một ngày định lại vào cuối giai đoạn có ảnh hưởng không đáng kể tới biến của giai đoạn hiện tại. Ngược lại, nếu việc định lại xảy ra vào đầu tháng, nó có ảnh hưởng đáng kể tới biến. Ví dụ,gỉa sử dòng tiền 1000 xảy ra vào đầu kỳ và dòng tiền 1000 với dầy ngược lại xảy ra vào cuối kỳ. Cả hai dòng tiền đều có lãi suất hiện tại và mang lãi suất thả nổi. Khe hở lãi suất thả nổi của toàn kỳ sẽ bằng 0. Tuy nhiên, NII của khoảng thòi gian sẽ nhạy với lãi suất, vì dòng tiền đầu tiên tạo ra doanh thu lãi trong cả giai đoạn mà không ứng với chi phí lãi nhỏ của dòng tiền thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Công ty tốt nhưng giá cổ phiếu không tăng?

T5 Th3 24 , 2016
Khi một doanh nghiệp được nhà đầu tư đánh giá là “tốt”, nhưng giá cổ phiếu không tăng lên như đánh giá đó đã thực sự chính xác hay chưa, doanh nghiệp đó có được nhiều người biết đến hay không, những thông tin nội bộ có tác động xấu […]