Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Nó dựa trên lý thuyết rằng giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía ‘giá trị thật’ hoặc ‘giá trị nội tại’ của nó.

Phân tích cơ bản trong chứng khoán bao gồm việc dự đoán định giá của một cổ phiếu và các xu hướng thị trường của cổ phiếu bằng cách phân tích bảng cân đối kế toán, kết quả sản xuất kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, các chỉ số tài chính của bản thân doanh nghiệp; ở tầm vĩ mô cần phân tích các điều kiện kinh tế, chính sách của chính phủ và các yếu tố xã hội hiện tại trong một khung chu kỳ kinh doanh. Các nhà kinh doanh cổ phiếu đo lường tình trạng của nền kinh tế một quốc gia bằng cách xem xét các chỉ báo kinh tế cho biết:
Lãi suất
Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP)
Chỉ số Giá tiêu dùng (Lạm phát)
Các chỉ báo lao động
Chỉ số Bán lẻ và Niềm tin của Người Tiêu dùng
Cán cân Thặng dư Thương mại hoặc Nợ
Chính sách Tài chính và Tiền tệ của Chính phủ

traiphieu.com