Mục tiêu của ALM

     Trước khi Var xuất hiện như một khái niệm chủ chốt, quản lý tài sản nợ (ALM) phát triển và đưa ra các công cụ đề nắm bắt rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất ở mức độ toàn bộ bảng cân đốikế toán. Nó mở rộng định nghĩa của giá chuyến giao kinh tế, dùng để làm tiêu chuẩn để định giá và phân bố doanh thu. Chú ý ALM không xử lý chi phí vốn với rủi ro lệch hạn.

      ALM không phải là một tập con của rủi ro thị trường hay một kỹ thuật không quan trọng có thể bỏ qua bằng cách thảo luận những kỹ thuật phức tạp hơn của mô phỏng rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Không có nhiều tài liệu sâu rộng về ALM cuộc khủng hoảng tài chính sẽ tăng cường vai trò của ALM trong rủi ro lệch hạn như một chức năng tối quan trọng. 

      Hội đồng ALO hay ALCo quyết định tất cả các chính sách về cấu trúc bảng cân đối kế toán, cấp vốn, giới hạn quy định và liên hệ chúng với thu nhập lãi.

      Mục tiêu của ALM là cung cấp những thước đo rủi ro lệch hạn và kiểm soát nó trong giới hạn hợp lý, trong khi tối ưu hóa thu nhập rủi ro của bảng cân đối, thông qua những hành động trên bảng (chính sách kinh doanh) và công cụ ngoài bảng (phái sinh).

     Những biến của rủi ro lệch hạn bao gồm vị thế tính thanh khoản và những biên phụ thuộc vào rủi TO lãi suất (ERR)

1. Thu nhập lãi thực (NII): =doanh thu lãi- chi phí lãi.

2. Giá trị kinh tế  (EV)của bảng cân đối kế toán: giá trị thực theo mô hình của tài sản và nợ.

Các rủi ro của ALM: tính thanh khoản và lãi suất không chịu phí vốn theo Basel 2. Basel 2 đặt việc giám sát rủi ro ALM vào trụ 2 (kỷ luật thị trường):

#762 Hội đồng cho rằng lãi suất rủi ro trong sổ sách ngân hàng là một rủi ro quan trọng nên được hỗ trợ bởi vốn

#763 Hướng dẫn về rủi ro lãi suất công nhận hệ thống nội bộ của ngân hàng là công cụ chính để đo lường rủi ro lãi suất trong sổ sách ngân hàng và phản ứng giám sát. Để hỗ trợ cho người giám sát theo dõi rủi ro lãi suất ở các tổ chức, các ngân hàng phải cung cấp kết quả của hệ thống đo lường nội bộ của họ, biểu diễn dưới dạng giá trị kinh tế tương đối với vốn, sử dụng những cú shock lãi suất tiêu chuẩn hóa.

lãi suất rủi ro


      Basel 2 không phân bổ vốn cho các rủi ro ALM mặc dù chúng đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Ngày nay, các quy định cân nhắc những đo lường đơn giản tối thiểu để xử lý những rủi ro của công ty tài chính và hệ thống tài chính để bù cho sự thiếu chú ý dành cho rủi ro ALM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Cấu trúc kỳ hạn nợ và Dư thừa cấu trúc của tính thanh khoản

T3 Th6 16 , 2015
Cấu trúc kỳ hạn nợ      Vẫn còn có những bước nhỏ nên phòng hộ kiểu này không hoàn hảo. Trong trường hợp hai, không thể đạt được hổ sa tài sản mục tiêu với những khoản nợ ký kết hôm nay. Điều này là vì khe hở thay […]