Đăng bởi Để lại phản hồi

Một số bước căn bản để rút ra VaR

Một số bước căn bản để rút ra VaR

• xác định nhân tố rủi ro của vị thế như trong trường hợp này là một lãi suất duy nhất
• đo lường độ nhạy với nhân tố rủi ro
• sử dụng độ biến động của nhân tố rủi ro để tính toán độ biến động của giá trị tài sản ngẫu nhiên. Khi có nhiều nhân tố rủi ro, tất cả các độ biến động của chúng và độ phụ thuộc phải được xem xét. • sử dụng quy tắc “căn bậc hai thời gian” để ứng với khung thời gian của VaR
• sử dụng phân phối các giá trị ngẫu nhiên, ở đây là phân phổi chuẩn
• Mô hình VaR dựa trên những giả định quan trọng
• độ nhạy cố định
• phân phối chuẩn của những giá trị ngẫu nhiên
• độ biến động lịch sử của nhân tố rủi ro, lãi suất
• quy tắc căn bậc hai thòi gian
• Những bước mở rộng cần thiết từ ví dụ cơ bản này
• xử lý nhiều nhân tố rủi ro, đây là điều phổ biến với nhiều tài sản và danh mục đầu tư

rút ra VaR


• xử lý những vị thế phi tuyên tính, khi đó độ nhạy không thể dùng để ước lượng sự thay đổi của giá trị
• xử lý những tính phụ thuộc của các nhân tố rủi ro và vị thế tạo ra hiệu ứng phân tán hóa của các rủi ro.
     Phần giải thích các tính phụ thuộc (Mục 9, chương 30 tới 34) giải quyết vấn đề danh mục đầu tư và nhiều nhân tố rủi ro phụ thuộc lẫn nhau. Chương về rủi ro thị trường, đặc biệt chương 35 về VaR delta-chuẩn sử dụng cùng cách thức với nhiều nhân tố và danh mục đầu tư. Điều này đòi hỏi phải mô phỏng những tính phụ thuộc giữa các nhân tố rủi ro và phương sai danh mục đầu tư (Mục 9). Những phương pháp mô phỏng VaR khác ví dụ như phi tuyên tích và những cách thức khác không dựa trên phân phối chuẩn sẽ được giải thích ở chương 36.

Gửi phản hồi