Mô hình được sử dụng rộng rãi trong tài chính và những lĩnh vực khác để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong những tình huống khác nhau. Trong tài chính, mô hình được dùng như một công cụ đánh giá cho các tài sản khi không có công thức định giá nào có sẵn. Chúng dùng để tìm hiểu hiệu ứng của nhiều tình huống, từ một số tình huống để tìm hiểu hiệu ứng của những điều kiện thị trường định trước hay stress test với hàng ngàn mô phòng để tạo ra phân phối của thu nhập danh mục đầu tư và tính Var. Mô phỏng rất đơn giản với một biến duy nhất với phân phối đã biết. Nó sẽ phức tạp hơn khi xem xét nhiều biến phụ thuộc lẫn nhau. Thách thức của mô hình là tạo ra những kịch bản nhất quán với tính phụ thuộc quan sát trong thị trường.

 tài chính


         Có hai phương pháp để tạo ra một lượng lớn giá trị các biến phụ thuộc: sử dụng mô hình nhân tố hoặc cách tiếp cận copula. Cách thứ hai tổng quát hơn vì nó sử dụng cấu trúc tính phụ thuộc độc lập với phân phối của biến. Mô phỏng giá của những nhân tổ rủi ro tương quan dựa vào ma trận phương sai – hiệp phương sai và phân tích “Cholesky”, ứng dụng cho những biến chuẩn. Những mô hình nhân tố giải thích thu nhập vôi một tập hợp những nhân tố thông thường làm đơn giản vấn để vì chúng dựa vào ma trận phương sai- hiệp phương sai của các nhân tố, với các chiêu nhỏ hơn nhiều các vị thế riêng lẻ của danh mục đầu tư.

            Nhưng mô hình nhân tố đòi hói sử dụng biến chuẩn. Hàm copula, tuy phức tạp về mặt toán học, đưa ra một cách đơn giản để tạo ra những biến phụ thuộc, sử dụng nhiều hàm phân phối ngoài phân phôi chuẩn. Chương cuối cùng của mục này sẽ minh họa hai cách tiếp cận này để mô phỏng những biến phụ thuộc, chuẩn hay không chuẩn.