Các dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Các dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thông thường cho thấy giá đã chạm mức resistance ( hoặc support ). Các dấu hiệu này đóng vai trò báo hiệu quan trọng, và bạn có thể dựa vào nó dùng kèm với các chỉ số indicator thích hợp để đặt lệnh ra / vào thị trường.

Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá ( bullish reversal )

1. Bullish Engulfing:

2. Piercing pattern:

3. Bullish Hamari:

4. Hammer:

5. Morning Star:

Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giá ( bearish reversal )

1. Bearish Engulfing:

2. Dark Cloud Cover:

3. Shooting Star:

4. Bearish Hamari:

5. Evening Star: