Wedge là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và tiếp tục xu hướng cho thấy, các hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Đối với biểu đồ hằng ngày, mô hình thường được hình thành trong vòng một tuần.

Sự hình thành

Mô hình này có hai đường xu hướng giống nhau (đường hỗ trợ từ dưới lên và đường kháng cự từ trên xuống), hình thành 1 tam giác, trong đó diễn ra sự dịch chuyển cơ bản của giá. Cả 2 đường xu hướng hoặc dốc lên(ở xu hướng giảm) hoặc dốc xuống (ở xu hướng tăng) chống lại xu hướng chính. Mô hình này thường có Mô hình thường xuất hiện trước khi hình thành việc tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

Diễn giải

Mô hình này xác nhận xu hướng dịch chuyển được duy trì sau khi hoàn thành:

tín hiệu bán tăng, nếu mô hình được hình thành 1 xu hướng giảm và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
tín hiệu mua tăng, nếu mô hình được hình thành 1 xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).
Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình wedge, giá sẽ tiếp tục dịch chuyển trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá, giống như giá thay đổi từ đầu của xu hướng đến sự hình thành của wedge. Các mức mục tiêu được tính như sau:
Trong trường hợp xu hướng giảm:

T = BP – (TS – PS)

Trong trường hợp xu hướng tăng:

T = BP + (PS – TS)

trong đó:

T – mức mục tiêu;

BP – điểm thoát, kết thúc mô hình;

TS – điểm bắt đầu xu hướng;

PS – điểm bắt đầu hình thành mô hình.