Mô hình «lá cờ» là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và xu hướng tiếp tục của mô hình cho thấy, các hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Ví dụ, trên biểu đồ hằng ngày, các mô hình thường được hình thành trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần.

Sự hình thành

Mô hình này có hai đường xu hướng song song, đường hỗ trợ xuống và đường kháng cự lên, giữ ở giữa sự dịch chuyển cơ bản của giá. Trực quan mà thấy, một sự hình thành hình bình hành hoặc một lá cờ và có hướng chống lại sự dịch chuyển giá. Mô hình này thường có đặc tính tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

Diễn giải

Mô hình này xác nhận xu hướng dịch chuyển trong trường hợp phá vỡ như sau:

tín hiệu bán tăng, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng giảm và giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
tín hiệu mua tăng, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).
Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «lá cờ», giá sẽ tiếp tục thay đổi sự dịch chuyển trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá giống như giá thay đổi từ đầu của xu hướng đến sự hình thành của lá cờ. Các mức mục tiêu được tính như sau:

Trong trường hợp xu hướng giảm:

T = BP – (TS – PS)

Trong trường hợp xu hướng tăng:

T = BP + (PS – TS)

Trong đó:

T – mức mục tiêu;

BP – điểm ra và kết thúc mô hình;

TS – điểm bắt đầu xu hướng;

PS – điểm bắt đầu hình thành mô hìn