«Cờ hiệu» là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và tiếp tục xu hướng cho thấy, hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Ví dụ, trên biểu đồ hằng ngày, mô hình thường được hình thành trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần.

Sự hình thành

Mô hình này có hai đường xu hướng giống nhau (từ dưới lên – đường hỗ trợ dốc lên và đường kháng cự với dốc xuống), hình thành 1 tam giác, trong đó diễn ra sự dịch chuyển cơ bản của giá. Mô hình thường xuất hiện trước khi hình thành việc tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

Diễn giải

Mô hình xác nhận hướng dịch chuyển được duy trì sau khi hoàn thành:

tín hiệu bán xuất hiện, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng giảm, và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
tín hiệu mua xuất hiện, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng tăng, và giá vượt qua đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể.
Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «cờ hiệu», giá sẽ tiếp tục dịch chuyển trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá giống như giá thay đổi từ đầu của xu hướng đến sự hình thành của cờ hiệu. Các mức mục tiêu được tính như sau:

Trong trường hợp xu hướng giảm:

T = BP – (TS – PS)

Trong trường hợp xu hướng tăng:

T = BP + (PS – TS)

trong đó:

T – mức mục tiêu;

BP – điểm thoát, kết thúc mô hình;

TS – điểm bắt đầu xu hướng;

PS – điểm bắt đầu hình thành mô hình.