Mệnh giá
     Mệnh giá, là số tiền ghi trên trái phiếu khi phát hành, nó được hoàn lại cho trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) khi đáo hạn. Khi trái phiếu được phát hành lần đầu, người mua thường trả đúng mệnh giá của nó cho người phát hành hoặc đại diện phía phát hành. Nói chung trái phiếu công ty thường có mệnh giá tương đương 10 USD, 50 USD, 100 USD.
Mệnh giá và lãi suất

     Thời hạn, trái phiếu là công cụ vốn dài hạn, ít nhất là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm và có thể dài hơn nữa. Kho bạc nhà nước thường phát hành tín phiếu cũng là một dạng trái phiếu, có thể là ngắn hạn, trung hạn, hoặc dài hạn. Chính phủ và chính quyền địa phương cũng phát hành trái phiếu để huy động vốn cho mục đích nhất định, thường là để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng hoặc phúc lợi công cộng, gọi là trái phiếu có mục đích. Thời hạn của trái phiếu có mục đích phụ thuộc vào thời hạn thu hồi vốn để hoàn trả từ công trình xây dựng. Các ngân hàng thương mại và các công ty không phát hành trái phiếu có mục đích. Thời hạn trái phiếu có mục đích phụ thuộc vào thời hạn thu hồi vốn để hoàn trả từ công trình xây dựng. Các ngân hàng thương mại và các công ty không phát hành trái phiếu có mục đích. Các ngân hàng thương mại thường phát hành chúng chỉ. Chứng chỉ của các ngân hàng thương mại cũng là trái phiếu, nhưng đó là công cụ huy động vốn thường xuyên của ngân hàng.
Lãi suất
     Lãi suất, mỗi trái phiếu đều có xác định một số tiền lãi cố định so với mệnh giá trong một thời hạn nhất định (thường là 1 năm) gọi là lãi suất. Lãi suất thường được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) so với mệnh giá. Dù lãi suất được xác định cho một năm nhưng thường được chi trả hàng quý hoặc 1 năm hai lần.
Lãi suất đáo hạn: trái phiếu khi phát hành được xác định mệnh giá, lãi suất và thời hạn cụ thể. Quá trình lưu thông mua đi bán lại trên TTCK, giá mua – bán trái phiếu sẽ không còn phù hợp với mệnh giá nữa. Lúc này mệnh giá chỉ còn là giá trị danh nghĩa. Nhưng khi đáo hạn, trái phiếu được chi trả (hòa vốn) theo mệnh giá, và tiền lãi luôn được nhân theo lãi suất ghi trên trái phiếu. Để xác định lợi suất đầu tư thông qua mua lại trái phiếu, người ta thường tính lãi suất đáo hạn của trái phiếu. Lãi suất đáo hạn được tính trên nguyên tắc: tiền lời thu dược chi cho chi phí, tất cả đem  chia cho số năm còn lại của trái phiếu. Giả sử:
P: Mệnh giá trái phiếu m: Lãi suất trái phiếu F: Giá mua trái phiếu n: Số năm còn lại của trái phiếu m: Lãi suất đáo hạn
     Công thức rất phức tạp, nhưng việc tính toán lại rất đơn giản, vì máy tính lập tức sẽ cho chúng ta kết quả khi ta đưa dữ kiện vào.