MBS là chữ viết tắt của các từ Mortgage Backed Securities, là một loại chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản thế chấp.

Để hiểu rõ về công cụ MSB trước hết bạn cần hiểu về công cụ Hợp đồng cho vay có thế chấp, hoặc thế chấp (mortgage), là cơ sở hình thành nên công cụ MBS trong hoạt động chứng khoán.         Hợp đồng cho vay có thế chấp được coi là một công cụ nợ, là một khoản cho vay được đảm bảo