Bảng cân đối kế toán đưa một cái nhìn tức thời về những tài sản và nợ vào một ngày nhất định. Báo cáo thu nhập tóm tắt tất cả những doanh thu và chi phí đè xác định thu nhập của một giai đoạn. Theo cách nhìn đơn giản hóa, bảng cân đội bao gồm bốn cấp độ cơ bản, cộng với những khoản không có trong bảng cân đối, chia bảng cân đối theo chiều ngang (bảng 21.1):

– Các giao dịch ngân khố và ngân hàng
– Môi giới (cho vay và thu thập tiền ký gửi)
– Tài sản tài chính (danh mục đầu tư giao dịch) những tài sản và khoản nợ dài hạn: tài sản cố định, đầu tư vào công ty con, cổ phần và nợ dài hạn. 

      Trọng số của những thành phần chính tùy vào tổ chức, phụ thuộc vào kinh doanh chủ chốt của họ. Cổ phần thường thấp trong các bảng cân đốingân hàng. Cho vay và tiền ký gửi là khoản lớn trong ngân hàng thương mại và bán lẻ. Ngân hàng đầu tư, bao gồm cả tài chính chuyên dụng và giao dịch, thường cấp vốn cho các hoạt động thị trường. Ở các ngân hàng châu Âu, ngân hàng toàn diện cho phép các tổ chức ngân hàng hoạt động trong tất cả các nghiệp vụ, tương phản với sự phân chia giữa ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại ở Mỹ.

ngân khố


       Đối với các ngân hàng, các khoản không có trong bảng cân đổi là lượng lớn những giao dịch khác thường được gọi là dự phòng. Chúng không gây ra dòng tiền ra hay dòng tiền vào, trừ chi phí và doanh thu liên quan tới những giao dịch đó được ghi chép trong béo cáo thu nhập. Với các giao dịch ngân hàng, dự phòng bao gồm những đảm bảo cho (thách hàng và bên thứ ba, hạn mức tín dụng cam kết chưa được khách hàng sử dụng hết và hạn mức tín dụng dự phòng. Đây là những cam kết hợp đổng, tùy khách hàng Có sử dụng hay không. Dự phòng bao gồm các đảm bảo, là cam kết nghĩa vụ của người mang nợ khi người đó vỡ nợ. Một ngân hàng có thể nhận và đưa ra những đảm bảo.

     “Dự phòng cho đi” tạo ra doanh thu. Đấy là những khoản phí tức thi hoặc định kỳ hay doanh thu tiền lời và chi phí tính bằng tỷ lệ của những số dư. Dòng tiền ra phụ thuộc vào điều gi xảy ra với bên đổi tác. Ví dụ, nêu người đi vay sử dụng hạn mức tín dụng, sẽ có thu nhập tiền bổ sung vào doanh thu.