Traiphieu.com hệ thống một cách hoàn chỉnh thị trường trái phiếu, các loại hình đầu tư khác nhau vào trái phiếu, trái phiếu riêng lẻ, cũng như các loại quỹ trái phiếu. Nội dung gồm 5 phần được chia làm 16 chương:

Phần 1: Định nghĩa trái phiếu và giải thích cách trái phiếu được phát hành và chào bán.
Phần 2: Tổng quan về thị trường trái phiếu. Giới thiệu các thuật ngữ chính được sử dụng khi thảo luận về trái phiếu và thị trường trái phiếu.
Phần 3: Giải thích tại sao sự biến động của giá trái phiếu. Rủi ro chính trên thị trường trái phiếu: cụ thể là rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Vai trò của các ngân hàng trung ương trong xác định lãi suất.
Phần 4: Giới thiệu về các mô hình toán học được sử dụng để đo lường lợi tức (nghĩa là bạn sẽ thực sự kiếm được) từ các khoản đầu tư vào trái phiếu, cũng như các luồng tiền trái phiếu giúp bạn đánh giá mức độ rủi ro của các khoản đầu tư vào trái phiếu.
Phần 5: Dữ liệu thường được sử dụng trong báo chí và trên Internet để phân tích những gì đang xảy ra trong thị trường trái phiếu.

Nguồn http://traiphieu.com/