Một khe hở động sẽ tĩnh tới phởng đoán về những giao dịch mới và mô phởng phản ứng của bảng cân đối tùy theo những dự đoán này. Dĩ nhiên, độ lớn và dầy của khe hở lãi suất sẽ thay đổi. Những dự đoán đó rất hữu ích với phòng hộ, bởi vì chúng ta có thể đưa ra những cách phòng hộ tùy theo khe hở động dự kiến thay vì khe hở tĩnh.

Tuy nhiên, những giao dịch tương lãi có lãi suất chưa biết, dù cố định hay thả nổi. Những khoản vay tương lãi có lãi suất cố định sẽ tạo ra lãi tùy thuộc vào lãi suất thị trường trong tương lãi, và hôm nay, đó được coi là tài sản có lãi suất thả nổi. Những khoản nợ mới cũng có lãi suất không biết trước. Do đó, những giao dịch mới ảnh hưởng tới độ lớn của khe hở lãi suất thả nối, chứ không ảnh hưởng khe hở lãi suất cố định.

Những phởng đoán đó đòi hỏi nhiều đầu vào và tạo ra rủi ro kinh doanh, tức là rủi ro gắn liền với những hoạt động kinh doanh mới. Các mô hình hay kịch bản kinh doanh cần phải cân nhắc cả rủi ro lãi suất và rủi ro kinh doanh, sẽ được giải thích ở chương 24. Thông thường, những dự đoán bảng cân đối được sử dụng để lên ngân sách chủ yêu vì ngân sách phụ thuộc vào kinh doanh trong những năm tiếp theo. Do đó, chúng ta tập trung vào khe hả tĩnh và xử lý rủi ro kinh doanh và các kịch bản trong chương 26.

khoản vay

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KHE HỞ LÃI SUẤT

Tuy có một vài hạn chế các báo cáo khe hở vẫn rất phổ biến và các quy định yêu cầu bắt buộc phải theo dõi những khe hở và làm rõ những giả định trong các phép tĩnh.

Những lựa chọn ẩn trong sản phẩm ngân hàng
Một hạn chế nghiêm trọng của khe hở lãi suất là do những lựa chọn ẩn trong sản phầm ngân hàng, bao gồm: những khoản vay lãi suất thả nổi có giới hạn lãi suất khách hàng phải trả. Đây là một lựa chọn rõ ràng. Những lựa chọn khác ẩn đi, ví dụ khả năng khách hàng thỏa thuận lại lãi suất cố định của khoản vay khi lãi suất giảm. Trong trường hợp đó, ngân hàng có thể đánh một phí phạt. Trong môi trường cạnh tranh, các ngân hàng thường tuân theo yêu cầu của khách hàng vì họ không muốn bỏ qua doanh thu từ những sản phẩm khác bán cho khách hàng.

Những lựa chọn ẩn thay đổi bản chất của lãi suất. Ví dụ, nếu lãi suất chạm vào giới hạn, nó sẽ trở thành cố định thay vì thả nổi. Khi thỏa thuận lại lãi suất của một khoản vay lãi suất cố định, lãi suất ban đầu cố định sau đó thành thả nổi. Vì khe hở lãi suất dựa trên bản chất của lãi suất, chúng không thể tính tới sự thay đổi từ cố định sang thả nối hay ngược lại. Rủi ro lựa chọn được thảo luận ở chương 25 và 27.