Trong trường hợp cổ phiếu có thu nhập thay đổi được báo giá trong thị trường hoạt động mạnh, sự sụt giảm đáng kể trong giá trích dẫn tụt xuống thấp han chi phí mua được tính là bằng chứng của sự sụt giảm. Sự sụt giảm tiếp theo trong giá trị công bằng tạo thành những thua lỗ sụt giảm, được công nhận trong tài khoản lợi nhuận và thua lỗ.

 

      Các khoản nợ sẽ được kiểm tra có sụt giảm hay không trên cơ sở riêng lẻ và trên cơ sở danh mục đầu tư. Sụt giảm riêng lẻ áp dụng khi có thể xác định tài sản ứng với sự sụt giảm. Sụt giảm tập thể của một tập hợp các tài sản ứng dụng với những tài sản có đặc tính rủi ro tín dụng tương tự nhau. Những tài sản không bị sụt giảm riêng lẻ được đánh giá trên cơ sở danh mục đầu tư những khoản nợ có tính chất giống nhau.

 

      Thay đổi trong thua lỗ sụt giảm được ghi chép trong tài khoản lợi nhuận và thua lỗ dưới mục “sụt giảm”.
 
lợi nhuận
 Kế toán phòng hộ
 
     Kế toán phòng hộ định nghĩa cơ sở thông thường để công nhận lợi nhuận và thua lỗ (hay doanh thu và chi phí) liên quan tới một công cụ được phòng hộ và một công cụ phòng hộ. Nó cho phép bù trừ lợi nhuận và thua lỗ của hai công cụ. Để áp dụng kế toán phòng hộ, những tiêu chí gắt gao phải được đáp ứng, bao gồm giây tờ chính thức và đạt tiêu chuẩn độ hiệu quả. Thử nghiệm độ hiệu quả dùng để chứng minh mối quan hộ chặt chẽ giữa công cụ phòng hộ và công cụ được phòng hộ.
 
       Các loại phòng hộ: Có ba loại phòng hộ

 

–         Phòng hộ giá trị công bằng

 

–         Phòng hộ dòng tiền

 

–         Phòng hộ một khoản đầu tư trong một hoạt động ở nước ngoài

 

       Phòng hộ giá trị công bằng áp dụng với những thay đổi trong giá trị công bằng. Thu nhập và thua lỗ của các công cụ được phòng hộ và công cụ phòng hộ được thừa ngay lập tức và bù trừ cho nhau, nếu phòng hộ hiệu quả. Theo phòng hộ giá trị công bằng, lợi nhuận và thua lỗ của ca hai công cụ được công nhận trong cùng một khoảng thời gian kế toán giống nhau.

 

     Trong mối quan hệ của phòng hộ giá trị công bằng, công cụ phái sinh được tái định giá ở giá trị công bằng trong bảng cân đối. Những thay đổi trong giá trị công bằng nằm trong tài khoản lợi nhuận và thua lỗ trong phần “lợi nhuận và thua lỗ thực của tài sản tài chính ở giá trị công bằng thông qua lợi nhuận và thua lỗ”, đối xứng với sự tái định giá của công cụ được phòng hộ. Trong những trường hợp đặc biệt, phòng hộ vĩ mô hay phòng hộ ứng dụng với một danh mục đầu tư cũng được công nhận.