Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các tín hiệu bán ra và các dấu hiệu nguy hiểm, hiện tại chúng tôi giới thiệu cho bạn một nguyên tắc bán đơn giản để bảo vệ tiền của bạn và chốt lợi nhuận.

Nguyên tắc bán 3-1:

  • Chốt lợi nhuận:
    • Bán hầu hết cổ phiếu ra nếu giá tăng 20-25% so với điểm mua chính xác (có những ngoại trừ giữ lại cổ phiếu để có lợi nhuận cao hơn, chúng tôi sẽ trình bày sau).
  • Bảo vệ tiền:
    • Thị trường: có những hành động thận trọng, chuẩn bị bán ra khi thị trường chuyển sang xu hướng xuống.
    • Giá cổ phiếu: luôn luôn bán ra khi giá cổ phiếu giảm 7-8% so với giá mua vào, không có ngoại lệ nào cả!

Đây gọi là nguyên tắc bán 3-1 bởi vì tỷ lệ lợi nhuận 20-25% so với thua lỗ 7-8%, nếu bạn theo hệ thống này, bạn có thể sai 2 trên 3 lần mua cổ phiếu  mà vẫn có thể bảo vệ tiền của bạn hoặc chỉ thua lỗ nhỏ.