Định giá cho vay

Giá chuyển khoản thuần túy là chi phí cấp vốn cho một khoản vay. Những thành phần khác của định giá bao gồm:

  • Tất cả chi phí hoạt động được biểu diễn bằng % tổng các khoản vay
  • Chi phí rủi ro tín dụng khi cho vay
  • Cộng một mark-up (cho vay) và mark-down (tiền ký gửi) để phù hợp với lợi nhuận mục tiêu của ngân hàng.

Lợi nhuận mục tiêu thường được định nghĩa là thu nhập mục tiêu trên vốn (“ROC”) hay thu nhập trên cổ phần (“ROE”). Định giá dựa trên rủi ro đòi hỏi chuyển từ ROC mục tiêu tới chênh lệch thương mại mục tiêu (lãi suất khách hàng – giá chuyển khoản) và lãi suất khách hàng mục tiêu.

Định giá cho vay
Chi phí bao gồm tất cả của vốn của nợ nhỏ                              

Tiêu chuẩn kinh tế học thuần túy là chi phí kinh tế danh nghĩa của vốn, miêu tả ở trên là chi phí vốn phản chiếu khoản vay. Ở đây ta giả định chi phí vốn là 7%.

Chi phí cấp vốn “bao gồm tất cả” của khoản vay cộng các chi phí hoạt động. Ở đây ta dùng chi phí bổ sung 0,5%, chi phí vốn “bao gồm tất cả” là 7,5%. Những mark-up và mark-down khác có thể cộng thêm vào chi phí “bao gồm tất cả” để tính ra giá cho khách hàng. Bỏ qua các khoản thương mại, chi phí bao gồm tất cả tính tổng chi phí vốn và chi phí hoạt động. Lãi suất cho khách hàng tối thiểu để trả những chi phí này là 7,5%. Chúng ta tính các chi phí theo phần trăm của khoản vay.

Chú ý doanh thu từ người đi vay bao gồm lãi suất cộng với những phí trả một lần với các phí trả định kỳ. Những phí trả một lần bóp méo doanh thu theo thời gian. Giải pháp chung là sử dụng doanh thu “bao gồm tất cả” hàng năm, tính trung bình tất cả các doanh thu, cả phí một lẩn và nhiều lần, trong suốt thời gian tồn tại của giao dịch. Tương tự “chênh lệch bao gồm tất cả” là chênh lệch hàng năm cao hơn chi phí khoản nợ tính bằng bình quân một năm trong thời gian tồn tại của giao dịch. Ở phần sau, lãi suất tính cho khách hàng là một lãi suất bao gồm tất cả tức là bao gồm các khoản phí.

Tuy nhiên sử dụng chi phí hoạt động cộng với chi phí vốn sẽ không thể trả được chi phí rủi ro tín dụng, tuy vào người đi vay và giao dịch. Vì định giá cho khách hàng là trước thuế, ta sẽ dùng chi phí vốn trước thuế. Lấy k% = 25% là ROC mục tiêu trước thuế ta cần tìm biên bổ sung để bù cho ROC mục tiêu này.