Định chuẩn cây nhị thức

      Giá trị của những tài sản niêm yết, tính với tất cả các đường thời gian của lãi suất, phải giống như những giá trị quan sát trên thị trường. Để liên kết giá quan sát và giá được tính, lãi suất của mỗi đốt của cây cần phải điều chỉnh. Đây là một phần của quy trình định chuẩn.

     Cây nhị thức trong hình 25.1 không bao gồm tất cả những thông tin có sẵn. Độ biến động lãi suất sẽ định ra những chuyên động đi lên hay đi xuống ở mỗi bước. Tuy nhiên, điều chỉnh duy nhất này không phản ánh xu hướng của lãi suất, lệ phí tính thanh khoản hay chênh lệch tín dụng được quan sát trong thị trường. Tất cả các nhân tố phải xuất hiện trong lãi suất mô phỏng để mô phỏng giá thực. Việc định chuẩn sẽ bao hàm những nhân tố cởn thiếu trong mô hình.

cây nhị thức


     Trong ví dụ nói trên, giá trị của trái phiếu không trái tức là 82,574. Giá thực có thể khác với giá này. Ví dụ, giả sử giá quan sát là 81,5. Lãi suất mô phỏng cần điều chỉnh để thống nhất hai giá trị. Trong ví dụ này, lãi suất mô phỏng nên cao hơn, để giá mô phỏng giảm cho tới khi bằng giá thực. Độ biến động không nên thay đổi vì những bước đi lên xuống đã mô phỏng được độ biến động thị trường. Trong trường hợp trái phiếu không trái tức đáo hạn vào ngày 2, giá trị đầu tiên của lãi suất là 10% và cố định.

      Do đó, chỉ có lãi suất vào ngày 1 cần điều chỉnh. Cách dễ nhất để thay đổi là cộng một hằng số vào cả hai lãi suất của ngày 1. Hằng số phải là một giá trị kinh nghiệm thỏa mãn giá trị tính toán và giá quan sát bằng nhau. Hằng số này được gọi là “độ trôi”, Trong ví dụ này, độ trôi nên một khi những lãi suất ở ngày 1 được điều chỉnh, việc định chuẩn sẽ được mở rộng sang những kỳ tiếp theo sử dụng giá của tài sản niêm yết có kỳ hạn dài hơn. Cần lặp lại quá trình này để mờ rộng sự điều chỉnh của toàn cây. Kỹ thuật này áp đặt sự thông nhất với dữ liệu thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

EV và thu nhập lãi dự kiến ở lãi suất không rủi ro

T4 Th6 24 , 2015
    Để tính giá trị kinh tế, ta sử dụng lãi suất không rủi ro 5%. Mở rộng các phép tính, công thức là: Giá trị hiện tại (tài sản) = 80/(1 + 5%) + 80/(1 + 5%)2 +1080/(1 + 5%)3 = 1081,7 Giá trị hiện tại (nợ) = […]