Xét ví dụ.
Nếu mình nói mua Call option của cổ phiếu Facebook (mã là FB) tại strike price 80, giá đang giao dịch 82.5$, đáo hạn tuần thứ 3 của tháng 6/2015 với premium là 3.5$ thì sẽ viết là: Jun W3 2015. 80$. Call @3.5$
Điểm hòa vốn ở đây được hiểu là: Mức giá cổ phiếu gắn với quyền chọn các bạn mua phải giao dịch ở bao nhiêu thì giao dịch của các bạn sẽ hòa vốn.
Vẫn với ví dụ trên, như vậy thì diểm hòa vốn ở đâu?
Rất đơn giản, khi bạn mua Call Option tại Strike price 80$ – giá quyền Call là 3,5$ thì khi giá cổ phiếu FB lên tới 83.5$ là Call Option của bạn có giá trị thực = giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường luôn. Đó chính là điểm hòa vốn.
Để dễ hình dung bạn nhìn biểu đồ dưới đây:

Như vậy với trường hợp bạn mua Call option thì

Break even poind = strike price + premium
hay
Điểm hòa vốn = mức giá thực thi quyền + giá của quyền chọn mua
Tương tự như vậy trong trường hợp bạn mua Put Option.
Nếu bạn mua Put Option ở tình huống như sau:
  1. Jun W3 2015. 80$. Put @3.3$
Lúc này nếu cổ phiếu FB giảm tới 76.7$/cp thì Put option của bạn sẽ có giá trị thực bằng giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường. Đây cũng chính là mức giá hòa vốn của bạn.
Điểm hòa vốn khi mua Put Option
Với trường hợp mua Put Option thì:
Điểm hòa vốn = giá thực thi quyền – giá quyền put option
Chú ý: Trong thực tế thì chưa hẳn đã như chúng ta tính toán ở trên bởi vì còn có yếu tố thời gian tác động vào. Tuy nhiên như điểm hòa vốn theo cách tính ở trên là áp dụng với tình huống thời điểm cuối cùng mà quyền chọn của bạn còn hiệu lực.