PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỒ THỊ ICHIMOKU KINKO HYO

1. Giới thiệu

– Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

– Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian”, phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

2.Cấu tạo

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên

2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

PHẦN 2 : TÍN HIỆU ICHIMOKU

TENKAN SEN & KIJUN SEN

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Tenkan Sen & Kijun Sen cắt nhau.
Tín hiệu TĂNG xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen.
Weak bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross exampleNeutral bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross exampleStrong bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen vàKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen vàKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.
Tín hiệu GIẢM xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen.
Weak bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross exampleNeutral bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross exampleStrong bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen vàKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen vàKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

KIJUN SEN & ĐƯỜNG GIÁ

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Kijun Sen và Đường Giá cắt nhau.
Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá cắt lên Kijun Sen.
Weak bullish Kijun Sen Cross exampleNeutral bullish Kijun Sen Cross exampleStrong bullish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá vàKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Đường Giávà Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Đường Giá vàKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.
Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá cắt xuống Kijun Sen.
Weak bearish Kijun Sen Cross exampleNeutral bearish Kijun Sen Cross exampleStrong bearish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá vàKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Đường Giávà Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Đường Giá vàKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

MÂY KUMO & ĐƯỜNG GIÁ

Tín hiệu xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kumo
Bullish Kumo Breakout exampleBearish Kumo Breakout example
Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá vượt lên Kijun Sen.
Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt xuống Kijun Sen.

MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B – 2 ĐƯỜNG TẠO MÂY KUMO)

Tín hiệu xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau
Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.
Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Senkou Span A vượt lên Senkou Span B.
Weak bullish Senkou Span Cross exampleNeutral bullish Senkou Span Cross exampleStrong bullish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Đường Giánằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm trên  Mây Kumo.
Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Senkou Span A vượt xuống Senkou Span B.
Weak bearish Senkou Span Cross exampleNeutral bearish Senkou Span Cross exampleStrong bearish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi Đường Giánằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm dưới  Mây Kumo.

CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPAN và Đường Giá cắt nhau.

Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.

Tín hiệu TĂNG xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt lên Đường Giá.
Weak bullish Chikou Span Cross exampleNeutral bullish Chikou Span Cross exampleStrong bullish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPAN vàĐường Giá nằm dưới  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt xuống Đường Giá.

Weak bearish Chikou Span Cross exampleNeutral bearish Chikou Span Cross exampleStrong bearish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPAN vàĐường Giá nằm trên  Mây Kumo.Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo.Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANvà Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.