Hệ thống FTP tính toán số dư các nguồn tiền

    Tất cả các đơn vị kinh doanh của một tổ chức tài chính chia sẻ một nguồn tài nguyên chung: tính thanh khoản. Chức năng đầu tiên của hệ thống định giá chuyển khoản (FTP) là trao đổi vốn giữa các đơn vị kinh doanh và ALM vì các đơn vị kinh doanh không có nguồn tiền và sự sử dụng cân bằng. Hệ thống FTP tính toán số dư các nguồn tiền và sử dụng vốn trong một ngân hàng.

     Sự trao đổi vốn giữa các đơn vị và với ALM đòi hỏi một hệ thống định giá. Giá chuyển khoản dùng để tính toán doanh thu như là chênh lệch giữa giá của khách hàng và tham chiêu nội bộ. Nếu không có những giá đó, sẽ không có cách nào để tính chênh lệch nội bộ của các giao dịch, dòng sản phẩm, phân khúc khách hàng hay thị trường và đơn vị kinh doanh. Giá chuyển khoản tạo ra liên hệ giữa thu nhập toàn ngân hàng và thu nhập của những tiểu danh mục đầu tư và giao dịch riêng lẻ.

ngân hàng


    Phần 28.1 thảo luận tổ chức của các hệ thông FTP và xác định những khoản vốn nào phải đi qua quỹ trung tâm. Có thể dễ dàng thấy, để phân bố thu nhập cho tất cả các giao dịch, số dư của tài sản và nợ của mỗi đơn vị kinh doanh phải đi qua quỹ. Phần 28.2 minh họa cơ chế phân phối thu nhập và chi ra cách để phân phối nhất quán với thu nhập lãi thực của ngân hàng. Điều kiện để đạt được mục tiêu này là tất cả các nguồn vốn đi qua ALM và giá chuyển khoản sẽ dùng để xác lập báo cáo thu nhập của các đơn vị kinh doanh và đơn vị ALM.
Vì việc sử dụng và cung cấp nguồn vốn thường không cân bằng trong các đơn vị kinh doanh, hệ thống FTP cho phép tính toán sự chênh lệch và phân phối vốn tới những đơn vị đang bị thâm hụt thanh khoản hay thu hổi những khoản tiền dư thừa.
Ngân quỹ là đơn vị tạo ra nợ hoặc đầu tư tiền thừa trong thị trường. Chức năng của nó bao gồm đền bù những dư thừa hay thâm hụt tiền trong thị trường vốn. Vì các giá nội bộ dùng để theo dõi chênh lệch thương mại, ban quản lý cũng cẩn có sự kiểm soát. Vì ALM là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nguy cơ thanh khoản và lãi suất của ngân hàng, giá nội bộ nên nhất quán với lựa chọn của ALM. Giá của vốn nội bộ nếu không được xác lập thích đáng có thể tạo ra những khuynh hướng và động lực không hợp lý về mặt kinh tế. Nếu giá quá thấp, điều đó khiến cho các đơn vị kinh doanh có thể tạo ra thu nhập cao hơn dễ dàng hơn và tạo ra động lực để phát triển kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chia nhỏ biến thành những đóng góp của các đơn vị kinh doanh

T3 Th6 30 , 2015
      Từ lãi suất khách hàng trung bình và giá chuyến khoản được định ra bởi ALM (giả định biểu đổ lợi nhuận phẳng), ta tính NII của mỗi đơn vị thương mại mua hoặc bán với AL1V (bảng 28.2). Đơn vị ALM mua và bán các khoản […]