Những bản báo cáo tài chính của các ngân hàng tuân theo những nguyên tắc ca bản giếng như với doanh nghiệp, nhưng có những sự khác biệt lớn. Cả tài sản và nợ của ngân hàng là những hợp đổng tài chính, vốn của ngân hàng nhỏ hơn nhiều so với kích thước của bảng cân đối kế toán so sánh với những công ty phi tài chính. Những cam kết không có trong bảng cân đốicũng có lớn tương đương với bảng cân đối. Chúng tôi tổng quát câu trúc bảng cân đốivà báo cáo thu nhập trong phần đầu tiên.

     Chương này nói về những tiêu chuẩn kế toán mới, hay Các Tiêu Chuẩn Báo Gáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS). Chúng có tầm quan trọng đặc biệt với các tổ chức tài chính vì với kế toán ‘giá trị công bằng’, chúng ảnh hưởng tói sự tăng giá hay sụt giá của danh mục đầu tư ngân hàng. Điều này làm thay đổi cơ sở vốn hoặc kết quả kinh doanh sau thuế trong báo cáo lợi nhuận và thua lỗ. Những quy định đánh giá có ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng thanh toán của ngân hàng.

Báo Gáo Tài Chính Quốc Tế

      Phần trình bày về IFRS dựa trên báo cáo thường niên của các ngân hàng và đánh giá của các cố vấn về những nguyên tắc cơ bản. Bài tổng quát này về tiêu chuẩn kế toán mới bao gồm bốn phần: sự công nhận tài sản và nợ tài chính, các quy tắc đánh giá; những quy định sự suy yếu cho tài sản, và kế toán phòng hộ. Phần cuốiso sánh cách phân loại những quy định rủi ro và xử lý kế toán.

Các báo cáo tài chính ngân hàng

     Báo cáo tài chính ngân hàng rất khác với báo cáo tài chính doanh nghiệp tuy nguyên tắc giống nhau. Sự khác biệt liên quan tới bản chất tài sản và nợ và một số đặc điểm khác. Vốncủa ngân hàng khá nhỏ so với doanh nghiệp bởi vì các ngân hàng cóthể huy động vốn cho những hoạt động hiện thời mà không cần đi qua quy trình dài dòng cho những đơn vị phi tài chính. Những giao dịch có trong bảng cân đốikế toán bao gồm tất cả những giao dịch tạo ra dòng tiền ra cho tài sản và dòng tiền vào cho nợ.