Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó dược chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, gọi là cổ phần. Người mua là cổ đông. Cổ đông được cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần – gọi là cổ phiếu.
      Như vậy, cổ phiếu được khai sinh từ công ty cổ phần và chỉ có công ty cổ phần mới có cổ phiếu.
      Để hiểu dược bản chất cổ phiếu và công ty cổ phần, thấy được những ưu thế tuyệt diệu của cổ phiếu trong việc tạo vốn, ta hãy đi từ việc nghiên cứu công ty cổ phần.
Giới thiệu khái quát về cổ phiếu

      Các loại hình tổ chức kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân ở những nước có nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, phần lớn sản phẩm quốc gia được sản xuất ra từ khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế Nhà nước chỉ sản xuất hoặc giải quyết những công việc mà khu vực kinh tế tư nhân không làm, hoặc không có khả năng làm, và những công việc mà Nhà nước cần phải độc quyền, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.
      Có ba hình thức tổ chức kinh doanh chủ yếu thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Đó là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp doanh và công ty cổ phần.
     Doanh nghiệp  tư nhân: Còn gọi là doanh nghiệp cá thể, là loại hình kinh tế đơn giản nhất. Đó là loại doanh nghiệp do một người làm chủ. Người chủ đồng thời là người điều hành công việc kinh doanh. Người chủ được hưởng toàn bộ lợi nhuận khi doanh nghiệp thành công. Ngược lại, người chủ phải chịu hết mọi rủi ro khi doanh nghiệp bị thất bại, thậm chí có thể dẫn đến khánh kiệt gia sản. Bởi vì tài sản phải thanh lý để trả nợ khi thua lỗ không phải chỉ là số tài sản người chủ đã dưa vào kinh doanh, mà cả tài sản của gia đình, như xe hơi, vật dụng, tiền tiết kiệm và bất dộng sản.
     Vì trong hoạt động doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt ranh giới giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản của gia đình người chủ. Đó là đặc điểm chính để pháp luật xác định doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn.
     Doanh nghiệp tư nhân là loại hình kinh tế xuất hiện đầu tiên trong xã hội loài người. Bên cạnh những ưu điểm đáng ghi nhận: thành lập dễ dàng, điều hành giản đơn, phán quyết nhanh, bộ máy quản trị gọn nhẹ, phát huy và giữ được bí quyết nghề nghiệp, thì nó cũng có những mặt bất lợi rất cơ bản trong quá trình phát triển. Đó là sự hạn chế trong khả năng huy động vốn, toàn bộ quản trị doanh nghiệp do một người thực hiện, trong thực tế ít ai có tài năng một mình giải quyết tất cả mọi công việc của doanh nghiệp một cách tốt đẹp; trong trường hợp người chủ thiếu năng lực, hoặc bị bệnh tật, bị chết, thì sự phá sản là chắc chắn.