EV và thu nhập lãi dự kiến ở lãi suất không rủi ro

    Để tính giá trị kinh tế, ta sử dụng lãi suất không rủi ro 5%. Mở rộng các phép tính, công thức là:
Giá trị hiện tại (tài sản) = 80/(1 + 5%) + 80/(1 + 5%)2 +1080/(1 + 5%)3 = 1081,7
Giá trị hiện tại (nợ) = 60/(1 + 5%) + 60/(1 + 5%)2 +1060/(1 + 5%)3 = 1027,2

     Giá trị kinh tế là hiệu giá trị dự kiên của tài sản và nợ:
EV = Giá trị dự kiến (tài sán) – Giá trị dự kiên (nợ) = 54,5
     Vì ta sử dụng lãi suất không rủi ro, giá trị kinh tế của khoản nợ cao hơn giá trị danh nghĩa vì nó có chi phí cao hơn lãi suất không rủi ro. Giá trị tài sản cũng cao hơn giá trị danh nghĩa VJ lý do đó. Ta tính giá trị hiện tại của thu nhập lãi tương lai ở lãi suất thị trường hiện hành 5%:
20/(1 + 5%) + 20/(1 + 5%)2 +20/(1 + 5%)3 = 54,5

       Hai phép tính trên đưa ra kết quả giống nhau cho thây EV từ dòng tiền đúng bằng giá trị hiện tại của thu nhập lãi ở cùng lãi suất:
EV = giá trị hiện tại của Nil =* 54,5

lãi suất        Bây giờ ta có thể thay đổi tỷ lệ chiết khấu, lây một trường hợp bất thường là lãi suất không rủi ro tăng vọt lên 15% – ta có EV âm. Dòng tiền của tài sản không thay đổi. Khoản nợ, khi gia hạn ở lãi suất mới có chi phí cao hơn nhiều, 15% + 1% = 16%. Bảng 26.4 cho thây dòng tiền và NIL Bảng 26.5 giá trị hiện tại của cả hai dòng tiền và NII ở lãi suất không rủi ro 15%. Ta thây cả hai giá trị hiện tại đều bằng -95,7. Giá trị hiện tại của tài sản và nợ hiện nay thấp hơn giá trị danh nghĩa vì ta chiết khâu ở tỷ lệ cao hơn tỷ lệ ban đầu.
Ta có thể hiểu tại sao giá trị kinh tế là số âm. Điều này là vì EV chiết khấu những giá trị Nn âm, bắt nguồn từ rủi ro lệch hạn cộng với lãi suất ngắn hạn tăng cao.

     Chú ý sự thay đổi của EV xuất phát từ những thay đổi khác nhau của giá trị tài sản và giá trị nợ khi ta thay đổi tỷ lệ chiết khâu. Những thay đổi này khác nhau vì chúng không có cùng độ nhạy với sự thay đổi lãi suất. Để kiểm soát rủi ro của giá trị kinh tế, ta cần phải điều chỉnh độ nhạy với lãi suất. Đây là mục đích của chương tiếp theo. Lựa chọn tỷ lệ chiết khâu bằng với lãi suất rủi ro cho phép đánh giá chênh lệch giữa lãi suất khách hàng và lãi suất thị trường, sẽ xuất hiện trong NII của ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán

T4 Th6 24 , 2015
      Chương này định nghĩa giá trị kinh tế (EV) và những lý do nó là một biến mục tiêu của ALM. Về bản chất, giá trị kinh tế là giá trị thực, hiện tại của dòng tiền tài sản và dòng tiền nợ. Giá trị kinh tế […]