Dự phòng và các khoản vay trả dần

        Cách làm này cũng có một số hạn chế. Tất cả các thông số có ảnh hưởng tới tiền ký quỹ của thị trường không được xem xét một cách rõ ràng. Những thay đổi trong điều kiện kinh tế hay các quy định tài chính mới về thu nhập không thuế của tiền ký gửi đều có thể thay đối sự phân bố giữa các loại tiền ký gửi khác nhau. Nhưng nhìn chung, cách tiếp cận này gần với thực tế hơn những phương pháp còn lại.

 Dự phòng (ngoài bảng)

        Dự phòng tạo ra dòng tiền ra không chắc chắn bởi vì chúng phụ thuộc vào một sự kiện nào đó, ví dụ như người đi vay sừ dụng hạn mức tín dụng. Có nhiều hạn mức tín dụng, ví dụ nợ ngắn hạn luân hồi, hay phần còn lại của hạn mức tín dụng chưa dùng tói. Chỉ có việc cấp quyền và ngày hết hạn là cố định.

         Thống kê, kinh nghiệm, hiểu biết về tài khoản của khách hàng và về nhu cầu của họ (cá nhân hay doanh nghiệp) giúp đưa ra những phỏng đoán vể việc sử dụng những hạn mức đó. Những quy tắc như vậy cũng áp dụng cho việc xác định EAD Basel 2. Nếu không, cẩn có những giả định khác. Tuy nhiên, đây là những lãi suâ’t thay đổi, nên cấp vốn cho lượng không chắc chắn các khoản vay ở lãi suất thả nổi triệt tiêu rủi ro lãi suất

khoản vay


Các khoản vay trả dần

      Có các loại khoản vay trả một lần và khoản vay trả nhiều lần. Rủi ro trả trước tạo ra một kỳ hạn thực râ’t khác vói kỳ hạn hợp đồng. Thòi gian biểu kỳ hạn thực mang tính thực tế hơn. Dữ liệu lịch sử giúp xác định những kỳ hạn thực đó. Những mô hình ữả trước cũng có ích. Một sô’ mô hình đon giản, ví dụ sử dụng một tỷ lệ trả trước cố định ứng với số dư tổng. Những mô hình khác phức tạp hơn vì trả rước phụ thuộc vào nhiều biên, ví dụ sự khe hở lãi suâ’t giữa khoản vay và thị trường, hay thời gian từ khi bắt đầu hợp đổng… Biên lãi của ngân hàng gặp rủi ro khi khoản vay lãi suâ’t cố định được thỏa thuận ở lãi suât thấp hơn lãi suất cô’ định ban đầu. Chương nói về rủi ro lãi suâ’t từ các lựa chọn ẩn trong các sản phẩm ngân hàng sẽ thảo luận việc định giá rủi ro này (chương 25).

Nhiều tình huống

      Khi những số dư tương lai là không chắc chắn, ta thường phải dùng tơi quy ưóc và giả định. Vân đề là chúng thường ẩn chứa rủi ro. Làm rõ những rủi ro vói các tình huống là giải pháp tốt hơn. Ví dụ nêu số dư tiền ký gửi không chắc chắn, sự không chắc chắn có thể được miêu tả bằng một tập hợp các tình huôhg ví dụ như một trường hợp cơ sỏ và những trường hợp khác khi số dư tiến ký gửi cao hơn hoặc thâp han. Nêu trả trưác không chắc chắn, các tình huống có thề bao gồm các tỷ lệ trả trước cao, trung bình và thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Khe hở tĩnh

T5 Th6 18 , 2015
     Chúng ta thường tập trung vào khe hở tĩnh vì thông thường không cần thiết phòng hộ những giao dịch tương lai. Hơn nữa, khe hở tĩnh được cập nhật thường xuyên và bao gồm những giao dịch mới.       Khe hở lãi suất thả nổi […]