Công cụ giao dịch trong thị trường hoạt động

Công cụ giao dịch trong thị trường hoạt động mạnh

      Nếu báo giá có sẵn trong thị trường hoạt động mạnh, điều đó sẽ giúp cho việc xác định giá trị công bằng. Phương pháp này được dùng cho những cổ phiếu được báo giá và phái sinh trao đổi trên những thị trường có tổ chức. Phái sinh, hoán đổi, thỏa thuận lãi suất giao sau, sàn, trần và quyền chọn được trao đổi trên những thị trường hoạt động mạnh.

    Đánh giá được thực hiện bằng những mô hình được chấp thuận rộng rãi (dòng tiền chiết chấu, mô hình Black-Scholes, kỹ thuật phép nội suy) dựa trên những giá thị trường được báo giá cho những công cụ tương tự hoặc công cụ cơ sở. Sự đánh giá rút ra từ những mỏhình này được điều chỉnh cho tính thanh khoản và rủi ro tín dụng, bắt đầu từ sự đánh giá rút ra từ giá thị trường trung bình, điều chỉnh giá được sử dụng để định giá vị thế thực của mỗi tài sản tài chính ở giá mời bán trong trường hợp đoản vị, và giá mời mua trong trường vị. Giá mời bán là giá một người sẽ mua công cụ, và giá mời mua là giá một người sẽ bán. Điều chỉnh rủi ro đốitác áp dụng với sự đánh giá rút ra từ mô hình để phản ánh chất lượng tín dụng của công cụ phái sinh.

giao dịch


      Các công cụ giao dịch trong thị trường hoạt động yếu

    Chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp khi không có thị trường hoạt động mạnh. Nếu một công cụ có thể được sao chép bằng những công cụ đơn giản khác giao dịch trên thị trường hoạt động mạnh, giá sẽ được tính từ những công cụ đó. Nếu một công cụ không được giao dịch trên thị trường hoạt động và không thể được định giá gián tiếp bằng những giao dịch sao chép, việc đánh giá phải dựa vào mô hình.

      Các sản phẩm giao dịch trên thị trường không hoạt động được định giá sử dụng những mô hình nội bộ dựa trên những thông số không quan sát được hoặc chỉ quan sát được một phần. Một thị trường không quan sát được là một thông sốvới giá trị hình thành do những giả định hoặc sự tương quan, không dựa trên những giao dịch thị trường hiện tại hoặc dữ liệu thị trường quan sát được.

     Một số công cụ tài chính phức tạp, không có tính thanh khoản hoặc có kỳ hạn dài được định giá sử dụng những kỹ thuật nội bộ hoặc dựa trên những dữ liệu quan sát một phần trên thị trường hoạt động. Nếu thiếu những dữ liệu quan sát được, những công cụ này được tính bằng sự công nhận ban đầu để phản ánh giá giao dịch, coi như chỉ báo tốt nhất của giá trị công bằng. Đánh giá bằng những mô hình này được điều chỉnh cho phù hợp với rủi ro tính thanh khoản và rủi ro tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Hồ Sơ thời gian của khe hở thanh khoản

T2 Th6 15 , 2015
Định nghĩa tính thanh khoản      Tính thanh khoản là khả năng có đủ tiền mặt để cho vay và xử lý những yêu cầu rút tiền ký gửi ở một chi phí vừa phải trong một khung thời gian hợp lý. Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu […]