Chuyên gia giacophieu.com Định giá cổ phiếu VNM, cấu thành danh mục đầu tư tối ưu.

STT Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ % Ngày Cập Nhật
1 TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)-Công ty TNHH MTV 450,878,400 45.08% 2014-08-13
2 F&N Dairy Investments Pte Ltd 110,408,982 11.04% 2014-08-21
3 Dragon Capital Markets Limited (DC) 73,865,319 7.39% 2014-08-13
4 Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 59,495,316 5.95% 2014-08-13
5 Deutsche Bank AG London 49,214,409 4.92% 2014-08-13
6 Vietnam Enterprise Investments Limited 11,536,344 1.15% 2014-08-18
7 Arisaig Asean Fund Limited 10,548,792 1.05% 2014-08-13
8 Mai Kiều Liên 2,718,576 0.27% 2014-08-13
9 Ngô Thị Thu Trang 823,634 0.08% 2014-08-13
10 Nguyễn Thị Thanh Hòa 638,658 0.06% 2014-08-13
11 Trần Minh Văn 384,036 0.04% 2014-08-13
12 Nguyễn Thị Như Hằng 335,486 0.03% 2014-08-13
13 Nguyễn Hữu Ngọc Trân 253,340 0.03% 2014-08-13
14 Phạm Phú Tuấn 229,014 0.02% 2014-08-13
15 Mai Hoài Anh 182,790 0.02% 2014-08-13
16 Lê Thành Liêm 174,042 0.02% 2014-08-13
17 Nguyễn Quốc Khánh 165,552 0.02% 2014-08-13
18 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28,086 0% 2014-08-13
19 Nguyễn Trung Kiên 27,000 0% 2014-08-13

Báo cáo tài chính

Nội dung 2014 2013 2012 2011 2010
Doanh Thu Thuần 34,976,928 30,948,602 26,561,574 21,627,429 15,752,866
Giá Vốn Hàng Bán 22,668,451 19,765,794 17,484,830 15,039,305 10,579,208
Lợi Nhuận Gộp 12,308,477 11,182,808 9,076,744 6,588,124 5,173,658
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 81,698 90,791 51,171 246,430 153,199
     Trong đó: Chi phí lãi vay 39,582 104 3,115 13,933 6,172
Chi phí bán hàng 4,696,143 3,276,432 2,345,789 1,811,914 1,438,186
Chi phí quản lý doanh nghiệp 795,365 611,256 525,197 459,432 388,147
Tổng Chi phí hoạt động 5,573,206 3,978,479 2,922,157 2,517,776 1,979,532
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 573,570 507,348 475,239 680,232 448,530
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,308,841 7,711,678 6,629,825 4,750,580 3,642,656
Lợi nhuận khác 244,640 254,638 287,317 237,226 608,786
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,613,369 8,010,257 6,929,668 4,978,992 4,251,207
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,580,658 1,483,448 1,137,572 778,589 645,059
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -35,493 -7,299 -27,359 -17,778 -9,344
Lợi ích của cổ đông thiểu số -605 -26 N/A N/A -693
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,544,560 1,476,123 1,110,213 760,811 635,022
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,068,808 6,534,133 5,819,455 4,218,182 3,616,186
Khối Lượng 1,000,325,289 833,639,686 555,798,644 556,003,334 351,199,280
Giá Cuối Kỳ 95.5 109.1 68.8 43.4 28.3
EPS 6,002 6,531.90 5,817.30 4,313.70 3,614.80
PE 15.9 13.9 6.6 5.6 2.8
Giá Sổ Sách 19.7 17.5 15.5 12.5 8

Phân tích báo cáo tài chính

STT 2014 2013 2012 2011 2010
Tỷ lệ tài chính
1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 60% 57% 56% 61% 55%
2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 40% 43% 44% 39% 45%
3 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 23% 23% 21% 20% 26%
4 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 30% 30% 27% 25% 35%
5 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 76% 77% 79% 80% 74%
6 Thanh toán hiện hành 285% 263% 268% 321% 224%
7 Thanh toán nhanh 218% 198% 184% 210% 135%
8 Thanh toán nợ ngắn hạn 28% 55% 30% 107% 10%
9 Vòng quay Tổng tài sản 144% 145% 151% 164% 164%
10 Vòng quay tài sản ngắn hạn 245% 257% 258% 281% 287%
11 Vòng quay vốn chủ sở hữu 188% 187% 190% 212% 218%
12 Vòng quay Hàng tồn kho 663% 591% 518% 535% 578%
13 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 22% 26% 26% 23% 27%
14 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 17% 21% 22% 20% 23%
15 Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) 25% 31% 33% 32% 38%
16 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 33% 40% 42% 41% 50%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
1 Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) 27% 33% 33% 28% 34%
2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 13% 17% 23% 37% 49%
3 Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) -8% 12% 35% 19% 52%
4 Vốn chủ sở hữu 12% 13% 24% 57% 23%
5 Tiền mặt -44% 119% -60% 1098% -38%
Tỷ lệ Thu Nhập
1 Cổ tức tiền mặt N/A 48% 58% 40% 40%
2 Tăng trưởng giá cổ phiếu -13% 59% 59% 53% 22%

Kết quả kinh doanh của VNM từ năm 2010 – 2014  đạt ấn tượng và vượt qua sự mong đợi của nhà đầu tư.

Doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ những đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua của công ty vào hoạt động marketing, bán hàng và phân phối và VNM có vẻ như đã bước vào giai đoạn gặt hái thành quả.
Về dài hạn, các dự án mở rộng quy mô lớn sẽ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động kinh doanh của công ty đang tạo ra nguồn tiền mặt lớn, nên kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của công ty sẽ hầu như được tài trợ bởi nguồn vốn nội tại. Vì vậy có thể xem VNM là một trường hợp hiếm có trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mà không bị pha loãng.

• Tuy nhiên, sau khi tập hợp số liệu và xây dựng mô hình dựa trên thuật toán NKT củaGIACOPHIEU.COM thì chúng tôi nhận thấy lợi nhuận theo quý của VNM đã đạt đỉnh  trong năm 2013 với mức lợi nhuận cao nhất 1 quý là 1.842. 776 triệu đồng

Xu hướng tiêu dùng nói chung đối với các sản phẩm sữa và các sản phẩm có liên quan sẽ giữ ở mức ổn định, mặt khác hiện nay nhiều sản phẩm sữa cùng loại đang cạnh tranh gay gắt với VNM, trong khi VNM chưa có một sản phẩm mới mang tính tiên phong để khẳng định vị thế đứng đầu của mình

Trong năm 2014 lợi nhuận một quý đang có xu thế giảm dần và có thể chạm đáy 2015 – 2016 với mức lợi nhuận thấp nhất trong một quý đạt được khoảng 1.175 nghìn tỷ đồng.

• Qua phân tích ở trên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có dòng vốn lớn, giải ngân VNM tại vùng giá cân bằng  94.000/cổ phiếu.

Lưu ý

Báo cáo này được viết và phát hành bởi GIACOPHIEU. Các thông tin trong báo cáo được GIACOPHIEU.COM xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty, GIACOPHIEU.COM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của GIACOPHIEU.COM và có thể thay đổi mà không cần thông báo. GIACOPHIEU.COM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông tin.

Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Cán bộ của GIACOPHIEU.COM có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo. Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khái quát. Báo cáo này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của GIACOPHIEU.COM. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chuyên gia traiphieu.com Định giá cổ phiếu PPC (C.ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) cấu thành danh mục đầu tư tối ưu

T4 Th2 17 , 2016
Khoảng giá khuyến nghị: mua quanh vùng giá 24.5000 đ/cp. Với mức giá này thì giá cổ phiếu bằng đúng giá trị doanh nghiệp (Lưu ý nhà đầu tư: Chúng tôi đưa ra được những phân tích chuẩn xác là dựa vào bộ dữ liệu. Các bạn có thể download […]