Chứng khoán tổng hợp là gì?

    Các hợp đồng có thể thực hiện thồng qua giao hàng thực sự (delivery) hoặc bù đắp (offset). Thông thường là thực hiện bằng việc bù đắp hay được thanh lý (liquidated) trước tháng giao hàng. Việc bù đắp hợp dồng được thực hiện rất nhanh, đơn giản là bán hay mua một hợp đồng có cùng số lượng trong tháng đó.
Chứng khoán tổng hợp là gì?

    Ví dụ, một nhà đầu tư đã mua hợp dồng tương lai 100 cổ phiếu A, có thể bù đắp bằng cách bán một hợp đồng khác vào cùng tháng giao hàng, và người bán hợp đồng bù đắp bằng cách mua một hợp đồng khác có cùng số lượng và tháng giao hàng – Chênh lệch giá cả giữa hai giao dịch chính là lợi nhuận. Điều đáng chú ý là nhà đầu tư có thể bù đắp mà không cần xét đến dối tác trước đó, vì đến cuối mỗi ngày, Sở thanh toán bù trừ đóng vai trò là một đối tác khác có trách nhiệm dối với tất cả các giao dịch của các thành viên. Điều này tạo điều kiện dễ dàng để các thành viên tự do mua bán mà không cần xem xét về khía cạnh pháp lý liên quan dến việc phá vỡ (breaking) một hợp đồng.
    Khác với hợp đồng tương lai, hợp đồng về quyền lựa chọn (options contracts), mặc dù cũng tồn tại việc chuyển giao tiền mặt tại một thời điểm nào đó trong tương lai theo giá cả được ấn định vào lúc ký hợp đồng, nhưng sự chuyển giao này sẽ tùy thuộc vào người “mua quyền” chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc, nghĩa là người mua quyền có quyền thực hiện và cũng có quyền không thực hiện, tức từ bỏ hợp đồng.
    Tóm lại, các hợp đồng giao sau (futures) và hợp đồng về quyền lựa chọn (options) được xem như là những công cụ tài chính dẫn xuất, vì giá trị của chúng bắt nguồn từ giá trị cơ sở của các chứng khoán ban đầu.
    Chứng khoán tổng hợp là những chứng khoán pha trộn hỗn hợp từ hai loại chứng khoán trở lên. Ví dụ điển hình là các trái phiếu có khả năng chuyển đổi, tức là trong một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ đổi lấy một loại chứng khoán khác, tùy theo quyền lựa chọn của người sở hữu nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Những nguyên tắc chung cho thế chấp CRM

T6 Th7 10 , 2015
        Hội đồng đã áp dụng một định nghĩa thế chấp hợp lệ rộng hơn so với Hiệp Ước 1988 trong cách tiếp cận tiêu chuẩn của Basel 2. Ngân hàng có thể công nhận những tài sản sau là thế chấp: tiền mặt những cổ phiếu […]