Chỉ số Force (FRC)

Mục đích

Chỉ số Force được Alexander Elder tạo ra nhằm đo lường biến động giá bởi những thay đổi trong gồm: hướng, phạm vi và khối lượng. Dao động này xung quanh mức độ 0, là một điểm cân bằng tương đối của việc di chuyển giá.

Cách sử dụng

Chỉ số Force cho phép nhận việc xác nhận xu hướng của bất cứ thời gian:

  • Đối với các xu hướng ngắn làm tăng sự nhạy cảm của chỉ báo bằng việc giảm giai đoạn của nó.
  • Đối với các xu hướng dài của chỉ báo được cân bằng bằng việc tăng các giai đoạn của nó.

Chỉ số Force có thể cho biết sự kết thúc của xu hướng :

  • Sự kết thúc của xu hướng tăng khi thay đổi dấu hiệu của chỉ báo từ tích cực sang hướng tiêu cực và các chỉ số khác nhau và giá cả.
  • Sự kết thúc của xu hướng giảm khi thay đổi dấu hiệu của chỉ báo từ tiêu cực sang hướng tích cực và giá cả và chỉ số hội tụ.

Việc sử dụng trong cặp ngoại tệ với các chỉ báo xu hướng, chỉ số Force có thể cho thấy việc điều chỉnh trong các giới hạn xu hướng:

  • Việc điều chỉnh xu hướng tăng khi giảm dao động sau khi đỉnh điểm.
  • Việc điều chỉnh xu hướng giảm khi tăng dao động sau khi ở đáy.

Tính toán

Chỉ số Force(1) = {Đóng cửa (giai đoạn hiện tại) – Đóng cửa(giai đoạn trước đó)} x Khối lượng
Chỉ số Force(13) = 13-giai đoạn EMA Chỉ số Force(1)